ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SINH THIẾT TUYẾN TIỀN LIỆT DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM QUA NGÃ TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN HOÀN MỸ CỬU LONG NĂM 2016-2022

Nguyễn Đức Duy1, Phạm Thành Khoái1, Trần Hữu Thiện1, Trần Chí Thiện1
1 Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đối tượng: Sinh thiết tuyến tiền liệt (TTL) dưới hướng dẫn của siêu âm qua ngã trực tràng
được dùng để chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt. Trong nghiên cứu của chúng tôi nhằm xác
định tỉ lệ phát hiện bệnh, các biến chứng sau sinh thiết tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long.
Phương pháp: Mô tả loạt ca từ tổng kết số liệu của những bệnh nhân được sinh thiết tuyến
tiền liệt từ 12/2016 đến 08/2022 tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long. Kết quả giải phẫu bệnh,
biến chứng được ghi nhận để đánh giá.
Kết quả: Tổng số bệnh nhân được sinh thiết và theo dõi là 129 trường hợp. Tuổi trung bình
trong nghiên cứu là 73,33 tuổi. Tỉ lệ biến chứng gặp nhiều nhất là tiểu máu đại thể chiếm tỉ
lệ 10,1% (13 TH). Về tỉ lệ phát hiện ung thư là 31% (40 TH).
Kết luận: Qua nghiên cứu cho thấy tỉ lệ chẩn đoán ung thư là 31%. Các biến chứng sau sinh
thiết là không đáng kể và thủ thuật an toàn cho bệnh nhân.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Carter HB, Partin AW, Diagnosis and staging
of prostate cancer, Campbell’s urology,
2016;11th, 2461-2468.
[2] Matlaga BR, Eskew LA, Mc Cullough DL,
Prostate biopsy: Indications and technique,
Jurol, 2002; 12-19.
[3] M. Minhaj Siddiqui, Soroush Rais-Bahrami,
Comparison of UR/Ultrasound FusionGuided Biopsy with Ultrasound-Guided
Biopsy for the Diagnosis of Prostate cancer,
JAMA, 2015; 313(4): 390-397.
[4] Norberg M, Egevad L, Holemberg L et al.,
The sextant protocol for ultrasound-guided
core biopsy of the prostate underestimates
the presence of cancer, Urology, 1997;
562-566.
[5] Hodge KK, McNeal, Random systematic
versus directed ultrasound guided transrectal
core biopsies of the prostate, Journal of
Urology, 1989; 71-75.
[6] Jennifer LY, Micheal AL, Richard JS, Sepsis
due to Fluoroquinolone-resistant Escherichia
Coli after transrectal Ultrasound-guided
Prostate Needle Biopsy, Jurol, 2009; 74:
332-339.
[7] Rifkin MD, Biopsy techniques. Ultrasound
of the prostate: Imaging, Campbells urology,
2009; 11th.
[8] Đỗ Anh Toàn, Nguyễn Ngọc Thái và CS,
OUTCOMES AND COMPLICATIONS
AFTER TRANSRECTAL ULTRASOUNDGUIDED PROSTATE BIOPSY IN 2018
AT BINH DAN HOSPITAL, 2009; (3):
270-279.
[9] Vũ Văn Ty, Trà Anh Duy và cs,
COMPARISION OUTCOMES OF 6
VERSUS 12 CORE PROSTATE BIOPSY
UNDER TRANSRECTAL ULTRASOUND
GUIDE, 2012; 3(16): 229-304.