ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VI PHẪU THUẬT HAI BÊN NGẢ BẸN-BÌU ĐIỀU TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH TINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ

Võ Hoàng Tâm1, Phạm Văn Lình2, Dư Thị Ngọc Thu3, Nguyễn Phước Lộc1, Trương Công Thành1, Đàm Văn Cương4
1 Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ
2 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
3 Bệnh viện Chợ Rẫy
4 Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mở đầu: Giãn tĩnh mạch tinh (GTMT) chiếm 15% dân số nam bình thường và chiếm 35% ở
bệnh nhân vô sinh nam nguyên phát và khoảng 75% đến 81% vô sinh nam thứ phát bị bệnh
này. Phương pháp: Hồi cứu và tiến cứu mô tả 32 trường hợp được chẩn đoán và vi phẫu
thuật cột tĩnh mạch tinh giãn hai bên ngả bẹn bìu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ
từ tháng 3 năm 2015 đến tháng 7 năm 2019. Kết quả: Triệu chứng: đau bìu 59,4%, vô sinh
31,3%, vô sinh kèm đau bìu 9,4%. Đau bìu trái chiếm chủ yếu 86,4%, đau bìu hai bên chiếm
13,6%. Giãn tĩnh mạch tinh độ 3 chiếm 71,9% và độ 2 chiếm 28,1%. Siêu âm phát hiện có
giãn tĩnh mạch tinh là 75%. 77,3% hết đau bìu hoàn toàn, 22,7% giảm đau một phần. Tỷ lệ
có thai tự nhiên 53,8%. Không có biến chứng trong và sau phẫu thuật. Kết luận: Chẩn đoán
giãn tĩnh mạch tinh chủ yếu dựa vào lâm sàng. Vi phẫu thuật cột tĩnh mạch tinh giãn hai bên
ngả bẹn bìu là phương pháp an toàn, hiệu quả trong điều trị đau bìu và vô sinh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Altunoluk B, Soylemez H, Duration of
preoperative scrotal pain may predict the
success of microsurgical varicocelectomy,
Int Braz J Urol, 2010; 36(1): 55-59.
[2] Baazeem A, Jason M, Microsurgical
varicocelectomy for infertile men with
oligospermia: differential effect of bilateral
and unilateral varicocele on pregnancy
outcomes, BJU International, 2009; 104(4):
524-528.
[3] Elzanaty S, Johansen C, Effect of
Microsurgical Subinguinal Varicocele
Repair on Chronic Dull Scrotal Pain in Men
with Grade II-III Lesions, Curr Urol, 2015;
9(4): 188-191.
[4] Gupta C, Chinchole V, Microscopic
varicocelectomy as a treatment option for
patients with severe oligospermia, Investig
Clin Urol, 2018; 59(3): 182-186.
[5] Hou Y, Zhang Y, Comparison between
Microsurgical Subinguinal Varicocelectomy
with and without Testicular Delivery for
Infertile Men: Is Testicular Delivery an
Unnecessary Procedure, Urol J, (2009):
12(4): 2261-2266.
[6] Kim H, Song P, Microsurgical ligation
for painful varicocele: effectiveness and
predictors of pain resolution, Yonsei Med J.,
2012; 53(1): 145-150.
[7] Long H, Bac HN, Ca KNV et al., Comparision
of outcomes and complications of42
subinguinal microsurgical and laparoscopic
varicocelectomy, Journal of practical
medicine, 2011; 769+770: 242-250.
[8] Nhu TN, Varicocele: Clinical andrology, Ho
Chi Minh City General Publishing House,
2010; p. 154-167.
[9] Nhu TN, Thuy CT, Dung TBM,
Bilateral scroto-inguinal microscopic
varicocelectomy: efficaly in male infertility
treatment, Journal of Practical Medicine,
2010; 14 (2), p. 43-47.
[10] Park H, Lee S, Predictors of pain resolution
after varicocelectomy for painful varicocele,
Asian J Androl, 2011; 13(5): 754-758.
[11] Quang N, Son NN, The diagnosis
characteristics and the evaluation of
microscopic varicocelectomy results at Viet
Duc Hospital 06/2013 – 05/2014, Ho Chi
Minh City Journal of Medicine, 2015; 19 (4),
p. 177 – 181.
[12] Quang N, Thao HN, Investigating of the
diagnostic characteristics of varicocele in
patients operated at Viet Duc University
Hospital, Journal of Medicine and PharmacyHue University of Medicine and Pharmacy,
2017; p. 287-290.
[13] Sun X, Wang J, Bilateral is superior to
unilateral varicocelectomy in infertile
males with left clinical and right subclinical
varicocele: a prospective randomized
controlled study, Int Urol Nephrol, 2017;
50(2): 205-210.
[14] Tavalaee M, Abbasi H, Semen parameters
and chromatin packaging in microsurgical
varicocelectomy patients, Int J Fertil Steril,
2012; 6(3): 165-174.
[15] Vyas H, Bhandari V, A prospective
randomized comparative trial between open
subinguinal and loupe assisted subinguinal
varicocelectome: A single center experience,
Urol Ann, 2017; 9(1): 13-17.
[16] Yuan R, Zhuo H, Efficacy and safety of
varicocelectomies: A meta-analysis, Syst
Biol Reprod Med, 2017; 63(2): 120-129.
[17] Zhang J, Xu Q, Predictors for spontaneous
pregnancy after microsurgical subinguinal
varicocelectomy: a prospective cohort study,
Int Urol Nephrol, 2015; 49(6), pp. 955-960.