HIỆU QUẢ CỦA VI PHẪU THẮT TĨNH MẠCH TINH GIÃN TRÊN BỆNH NHÂN VÔ SINH TẠI BỆNH VIỆN 19-8, BỘ CÔNG AN

Nguyễn Trần Thành1, Trần Hoài Nam1
1 Bệnh viện 19-8, Bộ Công an

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề và mục tiêu: Giãn tĩnh mạch tinh là bệnh lý thường gặp có thể gây ra tình trạng
vô sinh ở nam giới. Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của vi phẫu thắt tĩnh mạch tinh giãn
trong điều trị vô sinh nam giới.
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiến cứu có theo dõi thực hiện trên 55 bệnh
nhân vô sinh có giãn tĩnh mạch tinh, được điều trị bằng vi phẫu thắt tĩnh mạch tinh giãn tại
Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an trong thời gian từ tháng 12/2018 đến
tháng 12/2021. Bệnh nhân được tái khám sau mổ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, được làm tinh
dịch đồ và xét nghiệm nội tiết tố để đánh giá.
Kết quả: Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu là 29,09 ± 2,72 tuổi. Tỉ lệ vô sinh nguyên
phát chiếm tỉ lệ 83,64% và thứ phát chiếm 16,36%. Hầu hết các triệu chứng lâm sàng đều
có sự cải thiện sau mổ. Các chỉ số mật độ tinh trùng, độ di động tiến tới và hình thái tinh
trùng đều có sự cải thiện có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Chỉ số Testosterone sau mổ tăng có
ý nghĩa thống kê ở nhóm có suy sinh dục. Tỷ lệ có thai sau mổ đạt 54,55% trong đó có thai
tự nhiên là 43,64%.
Kết luận: Vi phẫu thuật thắt tĩnh mạch tinh giãn là một phương pháp có hiệu quả cao trong
điều trị bệnh lý giãn tĩnh mạch tinh, đặc biệt trên nhóm bệnh nhân vô sinh nam, giúp cải thiện
các chỉ số tinh dịch đồ và làm tăng tỷ lệ có thai sau mổ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] World Health Organization, WHO Manual
for the Standardized Investigation and
Diagnosis of the Infertile Couple, Cambridge
University Press, Cambridge, 2000.
[2] Jungwirth AD, Dohle T, Giwercman GR et
al., Guidelines on Male Infertility: Update
2015, European Association of Urology
Guidelines, 2015.
[3] Mohammed A, Chinegwundoh F, Testicular
varicocele: an overview. Urol Int, 82(4),
373-9, 2009.
[4] Schlesinger MH, Wilets IF, Nagler HM,
Treatment outcome after varicocelectomy. A
critical analysis. Urol Clin North Am, 21(3),
517-29, 1994.
[5] Baazeem A, Belzile E, Ciampi A et al.,
Varicocele and male factor infertility
treatment: a new meta-analysis and review
of the role of varicocele repair. Eur Urol,
60(4), 796-808, 2011.
[6] Abdel-Meguid TA, Al-Sayyad A, Tayib A
et al, Does varicocele repair improve male
infertility? An evidence-based perspective
from a randomized, controlled trial. Eur
Urol, 59(3), 455-61, 2011.
[7] Nguyễn Hoài Bắc, Nghiên cứu ứng dụng
phương pháp vi phẫu thắt tĩnh mạch tinh
trong điều trị vô sinh nam. Luận án tiến sĩ Y
học, 2018.
[8] Shamsa A, Nademi M, Aqaee M et
al., Complications and the effect of
varicocelectomy on semen analysis,
fertility, early ejaculation and spontaneous
abortion. Saudi J Kidney Dis Transpl, 21(6),
1100-5, 2010.
[9] Medicine Practice Committee of the
American Society for Reproductive,
Reproduction Society for Male and Urology,
Report on varicocele and infertility: a
committee opinion. Fertil Steril, 102(6),
1556-60, 2014.
[10] Tiseo BC, Esteves SC, Cocuzza MS,
Summary evidence on the effects of
varicocele treatment to improve natural
fertility in subfertile men. Asian J Androl,
18(2), 239-45, 2016.
[11] Cho SY, Kim TB, Ku JH et al., Beneficial
Effects of Microsurgical Varicocelectomy
on Semen Parameters in Patients Who
Underwent Surgery for Causes Other Than
Infertility. Urology, 77(5), 1107-1110, 2011.25
[12] Damsgaard J, Joensen UN, Carlsen E et
al., Varicocele Is Associated with Impaired
Semen Quality and Reproductive Hormone
Levels: A Study of 7035 Healthy Young
Men from Six European Countries. Eur Urol,
70(6), 1019-1029, 2016.
[13] Al-Ali BM, Marszalek M, Shamloul R et
al., Clinical parameters and semen analysis
in 716 Austrian patients with varicocele.
Urology, 75(5), 1069-73, 2010.
[14] Kubik S, Anatomy of the lymphatic system,
Textbook of Lymphology, Urban & Fischer,
Munich, Germany, 139–140, 2003.
[15] Yaman O, Ozdiler E, Anafarta K et al, Effect
of microsurgical subinguinal varicocele
ligation to treat pain. Urology, 55(1), 107-
8, 2000.
[16] Schlegel PN, Goldstein M, Alternate
indications for varicocele repair: nonobstructive azoospermia, pain, androgen
deficiency and progressive testicular
dysfunction. Fertil Steril, 96(6), 1288-93,
2011.
[17] Zohdy W, Ghazi S, Arafa M, Impact of
varicocelectomy on gonadal and erectile
functions in men with hypogonadism and
infertility. J Sex Med, 8(3), 885-93, 2011.
[18] Sathya SV, Belur VS, Does varicocelectomy
improve gonadal function in men with
hypogonadism and infertility? Analysis of
a prospective study. Int J Endocrinol, 2011,
916380, 2011.
[19] Elzanaty S, Johansen C, Microsurgical
Subinguinal Varicocele Repair of Grade IIIII Lesions Associated with Improvements
of Testosterone Levels. Curr Urol, 10(1), 45-
49, 2017.
[20] Medicine Practice Committee of the
American Society for Reproductive,
Reproduction Society for Male and Urology,
Report on varicocele and infertility: a
committee opinion. Fertil Steril, 102(6),
1556-60, 2014.
[21] Al Bakri A, Lo K, Grober E et al., Time for
improvement in semen parameters after
varicocelectomy. J Urol, 187(1), 227-31, 2012.