ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA CỰU SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG

Vũ Thị Hường1, Trần Bá Kiên1
1 Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và phân tích sự hài lòng của Cựu sinh
viên về hoạt động đào tạo tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 282 sinh viên Cao đẳng chính quy
Khóa 10 Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương đã tốt nghiệp vào tháng 9 năm 2020 (Cựu
sinh viên - CSV).
Kết quả: Có 4 nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của CSV về hoạt động đào tạo tại Trường Cao đẳng
Dược Trung ương Hải Dương với thứ tự mức độ ảnh hưởng là: (1) Đội ngũ giảng viên, (2) Chương
trình đào tạo, (3) Cơ sở vật chất & hoạt động hướng nghiệp và (4) Quy trình, hoạt động hỗ trợ. Bốn
nhân tố này giải thích được 68,5% biến thiên sự hài lòng của CSV. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho
thấy tình trạng việc làm là một yếu tố có ảnh hưởng đến sự hài lòng của CSV, CSV có việc làm phù
hợp với chuyên ngành đào tạo cảm thấy hài lòng hơn nhóm CSV chưa có việc làm.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Võ Văn Việt, Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài
lòng về chất lượng dịch vụ đào tạo : Một nghiên
cứu từ cựu sinh viên Trường Đại học Nông lâm
TP Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học Trường Đại174
học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, 2017; 14(4):
171-182.
[2] Phan Ngọc Thùy Như, Sự hài lòng của cựu sinh
viên Từ xa khối ngành Kinh tế về chất lượng dịch
vụ đào tạo của Trường Đại học Mở thành phố Hồ
Chí Minh, Tạp chí Khoa học Đại học Mở thành
phố Hồ Chí Minh, 2020; 15(4): 66-78.
[3] Humphreys P, The Top Five Things that Really
Matter to Students about Their university, Google
scholar, 2018.
[4] Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Phân
tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Thống
kê, 2008.
[5] Nunnally J, Psychometric Theory, New
York,McGraw-Hill, 1978.
[6] Hair JF, Multivariate Data Analysis, 5th Edition,
Prentice Hall, 1998.
[7] Trần Quang Tuấn, Đánh giá một số yếu tố ảnh
hưởng tới sự hài lòng của học viên cao học tại
Trường Đại học Dược Hà Nội giai đoạn 2012-
2014, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Dược Hà
Nội, 2014.
[8] Sharabati A-AA, Alhileh MA & Abusaimeh H,
Effect of service quality on graduates’ satisfaction,
Quality Assurance in Education, 2019; 27(3):
320-337.
[9] Wiranto R, Slameto S, Alumni satisfaction
in term of classroom in frastructure, lecturer
professionalism, and curriculum, Heylion. 7,
2021.
[10] Jamari HB, A Study of Alumni Satisfaction
Towards the Program Curriculum Studies at
Metro Polytechnic Johor Bahru, Education and
Humanities Research, 2021; 628: 586-592.