SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN TUYẾN HUYỆN, TỈNH THANH HÓA NĂM 2020-2021

Đào Thị Lan Hương1, Trần Thị Lý2, Đào Văn Dũng3
1 Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Y tế
2 Bệnh viện Phổi Trung ương
3 Trường Đại học Thăng Long

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Chất lượng dịch vụ y tế nói chung và dịch vụ khám, chữa bệnh nói riêng luôn được các
bệnh viện, đặc biệt là tuyến huyện quan tâm và cải tiến liên tục.
Mục tiêu: Mô tả mức độ hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh đối với chất lượng cung
cấp dịch vụ khám, chữa bệnh tại một số bệnh viện tuyến huyện.
Phương pháp: Điều tra cắt ngang, nghiên cứu định lượng.
Kết quả: Nghiên cứu thu thập thông tin từ 420 người bệnh, người nhà người bệnh tại 6 bệnh viện
tuyến huyện, tỉnh Thanh Hóa thông qua phỏng vấn bằng phiếu. Kết quả cho thấy, điểm chất lượng
và tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt mức khá cao, với mức điểm và tỷ lệ tương ứng là (3,63 – 4,26
điểm) và (72,6%-85,2%).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Bộ Y tế, Báo cáo kết quả khảo sát hài lòng người
bệnh, nhân viên y tế, năm 2018; 2019.
[2] Bộ Y tế, Thông tư số 37/2016/TT-BYT hướng
dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố
trực thuộc Trung ương, Hà Nội, ngày 25 tháng 10
năm 2016; 2015.
[3] Bộ Y tế, Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày
12/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Y Tế hướng dẫn
thực hiện Quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh,
chữa bệnh tại bệnh viện; 2013.
[4] Bộ Y tế, Thông tư 43/2018/TT-BYT ngày
26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng
dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh; 2018.
[5] Bộ Y tế, Quyết định 7482/QĐ-BYT ngày
18/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban
hành Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an
toàn phẫu thuật; 2018.
[6] Nguyễn Hiếu Lâm, Trần Thị Cẩm Tú, Hoàng Văn
Ngoạn và cộng sự, “Nghiên cứu sự hài lòng của
người bệnh về công tác khám chữa bệnh tại bệnh
viện đa khoa Long Mỹ, Hậu Giang”, Y học Thực
hành, 777 (8), tr. 15-19; 2011.
[7] Trần Thị Lý, Đặng Đức Nhu, Trần Quốc Thắng,
Dương Huy Lương, “Mức độ hài lòng của của
người bệnh đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế
ở Việt Nam: nghiên cứu tổng quan có hệ thống,
giai đoạn 2010-2020”, Tạp chí Y học cộng đồng,
Viện Sức khỏe cộng đồng, tập 62, số 5 (2021), tr.
179-186.
[8] Lê Nữ Thanh Uyên, Trương Phi Hùng, “Mức độ
hài lòng của người bệnh về dịch vụ y tế tại bệnh
viện Bến Lức - huyện Bến Lức - tỉnh Long An
tháng 5 năm 2005”, Y học Tp. Hồ Chí Minh, 10
(phụ bản số 1), tr. 43-47; 2006.
[9] Anderson DR, Dennis JS, Thomas AWR,
Statistics for Business and Economics, Thomson
Press (India) Ltd (December 1, 2002); 2002.
[10] Likert R, “A technique for the measurement of
attitudes”, Archives of Psychology; 1932.