SỰ HÀI LÒNG VỚI CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN HÀ NỘI NĂM 2021

Hoàng Thu Phương1, Nguyễn Thị Bình An2
1 Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Nội
2 Trường Đại học Thăng Long

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả sự hài lòng với công việc của nhân viên y tế tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội
năm 2021 và một số yếu tố liên quan.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 200 nhân viên y tế đang
làm việc tại Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội.
Kết quả: Điểm trung bình về sự hài lòng của nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa YHCT Hà Nội là
3,42 ± 0,28. Tỷ lệ hài lòng chung đối với công việc của NVYT là 49,0%, trong đó nâng cao chuyên
môn có tỷ lệ NVYT hài lòng cao nhất là 56,5% và thấp nhất là cơ chế quản lý với 43%. Có mối liên
quan có ý nghĩa thống kê giữa yếu tố giữa những người là thu nhập chính trong gia đình và thu nhập
bình quân hàng tháng với sự hài lòng của nhân viên y tế với OR lần lượt là 0,52 và 1,98 (p<0,05).
Kết luận: Mức độ hài lòng với công việc của NVYT chưa cao, trong thời gian tới cần có những biện
pháp tích cực để tăng thu nhập và cải thiện môi trường làm việc hướng tới đạt được sự hài lòng của
người lao động cao hơn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Lê Văn Cơ, "Đánh giá sự hài lòng của nhân
viên y tế đối với công việc tại Bệnh viện đa
khoa Thanh Hà", Luận văn Thạc sỹ Y tế công
cộng, Trường Đại học Y tế công cộng, 2015.
[2] Bệnh viện Thủ Đức, "Khảo sát sự hài lòng của
nhân viên y tế đang công tác tại Bệnh viện quận
Thủ Đức”, 2018
[3] Đinh Văn Giang và cộng sự, "Mô tả sự hài lòng
đối với công việc của nhân viên y tế tại trung
tâm Y tế huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh", Đề
tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 2020.
[4] Nguyễn Văn Phong, Đánh giá sự hài lòng đối
với công việc của nhân viên y tế và một số yếu
tố liên quan tại Bệnh viện ĐK Lương Tài, Bắc
Ninh năm 2015, Luận văn thạc sĩ Quản lý bệnh
viện, Trường ĐH Y tế Công cộng, 2015.
[5] Ma Doãn Quý, "Thực trạng nhân lực và sự hài
lòng đối với công việc của nhân viên y tế tại
Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Hà Nội", Luận
văn Thạc sỹ Quản lý bệnh viện, Trường Đại học
Y tế công cộng, Hà Nội, 2010.
[6] Chen Z, Wang B, Lin Y et al, "Research
Status of Job Satisfaction of Medical Staff and
its Influencing Factors", Journal of Service
Science and Management, 2021, 14, tr. 45-57.
doi: 10.4236/jssm.2021.141004.
[7] Daneshkohan A; Zarei E, Mansouri T, “Factors
Affecting Job Motivation among Health
Workers: A Study From Iran”. Global Journal
of Health Science, 2015, 7 (3), pp. 153 – 160.
[8] WHO, "Working together for Health ",
The World Health Report 2006, Geneva,
Switzerland, 2006.