NGHIÊN CỨU TỶ LỆ THỪA CÂN, BÉO PHÌ Ở TRẺ EM 24-72 THÁNG TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN NĂM 2021

Nguyễn Thị Hồng1, Phạm Trung Kiên2
1 Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên
2 Trường ĐH Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ thừa cân, béo phì ở trẻ em 24-72 tháng tại các trường mầm non
thành phố Thái Nguyên năm 2021.
Đối tượng nghiên cứu: Trẻ em 24-72 tháng tại các trường mầm non thành phố Thái Nguyên
năm 2021.
Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang với 1203 trẻ tại các trường mầm non trên địa
bàn thành phố Thái Nguyên và xác định thừa cân/béo phì (TCBP) theo WHO.
Kết quả: Tỷ lệ thừa cân, béo phì của trẻ mầm non tại thành phố Thái Nguyên là 15,4% trong đó
tỷ lệ thừa cân là 8,1% và béo phì là 7,3%. Tỷ lệ TC/BP ở khu vực nội thành cao hơn vùng ngoại
thành (13,0% so với 2,4% p<0,001); Tỷ lệ TC và BP ở trẻ nam cao hơn trẻ nữ và tỷ lệ TC, BP
gia tăng theo tuổi.
Kết luận: Tỷ lệ thừa cân và béo phì ở trẻ 24-72 tháng tại Thái Nguyên là 15,4%; tỷ lệ TC,
BP có sự khác biệt theo địa dư, giới tính của trẻ và gia tăng theo tuổi.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Chau TTY, Prevalence of overweight and
obesity among children 3-5 years old at
kindergartens in Thu Dau Mot city, Binh
Duong in 2017, Ho Chi Minh City Journal
Medicine, 2018; 22(6), p. 131-136.
[2] Duong TTT, Trang TTH, Manh TD,
Nutritional status and some related factors
of children at Trung Vuong kindergarten,
Thai Nguyen city in 2020, Vietnam Journal
of Preventive Medicine, 2021; 31(9), p. 297-
302.
[3] Giang HTM, Ha TTD, Nutrition status in
children at some public preschools in Hai
Chau district, Da Nang city in 2019, Journal168
N.T. Hong, P.T. Kien. / Vietnam Journal of Community Medicine, Special Issue (2022) 162-168
of Nutrition and Food products, 2022; 18(1),
p. 63-71.
[4] Khanh DN, Research on overweight and
obesity and some genetic characteristics,
nutritional habits and physical activity in
preschool children, Doctoral Thesis, Hanoi
Medical University.
[5] Nhat PD, “Prevalence of overweight, obesity
and related factors of kindergarten students
aged 4-6 years old in District 5, Ho Chi Minh
City, 2006”, Medical Journal Ho Chi Minh
City, 2008; 12(4).
[6] Thy BX, Hanh TTM, Prevalence of
overweight and obesity in children 3-6 years
old and some related factors in preschools in
Vung Tau city, Medical Journal Ho Chi Minh
City, 20(1), 2016; p. 128-134.
[7] Institute of Nutrition and United Nations
Children’s Fund (2012), Summary Report of
the 2009-2010 Nutrition Census.
[8] Sara NB, Interventions to prevent global
childhood overweight and obisety: a
systematic review”, Lancet Diabetes
Endocrinol, 2018; 6(4), p. 332-346.
[9] Zbigniew K, The prevalence of overweight
and obesity among Polish pre-school-aged
children, Dev Period Med, 2016; 20(2), p.
143-9.
[10] Ya-Nan M, Prevalence of overweight and
obesity among preschool children from six
cities of northeast China, Arch Med Res,
2011; 42(7), p. 633-40.
[11] BMI-for-age (5-19 years), https://www.
who.int/tools/growth-reference-data-for
-5to19-years/indicators/bmi-for-age/,2007.
Accessed June 5, 2021
[12] Factsheet “Obesity and overweight”,
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/
detail/obesity-and- overweight. Accessed
June 5, 2021.