THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VỀ CHUYÊN MÔN CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI CÁC KHOA HỆ NHI, BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH NINH BÌNH

Vũ Thị Mỹ Hạnh1, Nguyễn Hữu Thắng2, Phạm Hải Thanh2
1 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình
2 Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu này được tiến hành nhằm xác định thực trạng và nhu cầu đào tạo liên
tục về chuyên môn của điều dưỡng tại các khoa hệ nhi, Bệnh Viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình.
Phương pháp: Đây là 1 nghiên cứu cắt ngang, được thực hiện trên 121 đối tượng là điều
dưỡng viên thuộc các khoa hệ nhi tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình từ 7/2021 đến
6/2022. Các đối tượng nghiên cứu được chọn mẫu toàn bộ. Chúng tôi sử dụng phương pháp
hồi cứu kết hợp phỏng vấn bằng bộ câu hỏi được thiết kế sẵn.
Kết quả: Về thực trạng đào tạo, năm 2019-2020, các lớp đào tạo tại Bệnh viện đã đào tạo
được 100% điều dưỡng hệ nhi tại bệnh viện. Số điều dưỡng được cử đi đào tạo tại các cơ sở
tuyến Trung ương chiếm tỷ lệ thấp (17,36%). So với năm 2019, năm 2020 có số lượt đào tạo
tại Bệnh viện cao hơn gần 4 lần, tuy nhiên, số lượt đào tạo tại các cơ sở tuyến trung ương
thấp hơn 3 lần. Về nhu cầu đào tạo, trong 6 kỹ thuật ở khoa nhi, có 2 kỹ thuật có mức độ
thành thạo thấp cần được ưu tiên đào tạo. Ngoài ra có 2 kỹ thuật khác có mức độ thành thạo
trung bình nên có thể đào tạo giám sát. Tất cả 17 kỹ thuật khoa cấp cứu, mức độ thành thạo
dao động ở mức trung bình. Do đó, tất cả các kỹ thuật này đều có nhu cầu đào tạo ở mức đào
tạo qua giám sát.
Kết luận: Kết quả của nghiên cứu chúng tôi chỉ ra, nên chú trọng triển khai các hình thực
đào tạo với các kỹ thuật có mức thành thạo chưa tốt. Ngoài ra, các lớp đào tạo liên tục tại
Bệnh viện cần tăng cường hình thức đào tạo thực hành.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Ministry of Health, Circular No. 22/2013/
TT-BYT Guiding continuous training in the
health sector, 2013.
[2] Ministry of Health, Training materials
Management of continuous training in
hospitals, 2014.
[3] Ministry of Health, Manual on management
of retraining and fostering of grassroots
health care, 2007.
[4] Anh NN, Current status and needs of
continuing nursing training in clinical
departments at District 11 Hospital in 2020,
Master of Hospital Management, Hanoi
university of Public Health.
[5] Nghi ND, The current situation of
performing tasks and the need for continuous
training of doctors and clinical nurses at the
two departments of Emergency, Intensive
Care and Poison Control at Khanh Hoa
Provincial General Hospital in 2017,
Master of Hospital Management, Hanoi
university of Public Health.
[6] Nga NTB, Current status of nursing care
for patients at clinical departments of Huu
Nghi hospital in 2012, Master of Hospital
Management, Hanoi university of Public
Health.
[7] Söderlund LL, Nilsen P, Kristensson
M, Learning motivational interviewing:
Exploring primary health care nurses’
training and counselling experiences. Health
Education Journal, 2008; 67(2):102-109.
doi:10.1177/0017896908089389.