SÀNG LỌC ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG BỆNH NHI NHẬP VIỆN TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2020

Nguyễn Thị Thế Thanh1, Cấn Thị Thu Hằng1
1 Bệnh viện Bạch Mai

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng sàng lọc đánh giá tình trạng dinh dưỡng tại khoa Nhi Bệnh viện
Bạch Mai.
Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu so sánh trước sau, trên cỡ mẫu chọn 200 bệnh nhi từ hồ
sơ bệnh án từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2020.
Kết quả: Bệnh nhi được ghi đầy đủ cân nặng, chiều cao trong vòng 36 giờ sau khi nhập viện
tăng 8,5% sau cải tiến. Số lượng bệnh nhi ghi nhận cân nặng và chiều cao trước cải tiến là
108 tương ứng với 54,5%. Số lượng sau khi cải tiến là 195 bệnh nhi tương ứng với 97,5%,
cao hơn trước cải tiến là 43%. Tỷ lệ bệnh nhi được hỏi về mức giảm ăn trong 1 tuần được
ghi nhận sau cải tiến cao hơn trước cải tiến là 19,5%. Trên hồ sơ bệnh án, nhân viên y tế thực
hiện ghi cân đo cho trẻ: trước cải tiến 150 hồ sơ bệnh án tương ứng với 75%, sau cải tiến 187
hồ sơ bệnh án tương ứng với 93,5%, cao hơn trước cải tiến là 18,5%. Tỷ lệ bệnh nhi được
sàng lọc đánh giá tình trạng dinh dưỡng sau thực hiện nghiên cứu cải tiến tăng lên trên 90%.
Kết luận: Phiếu sàng lọc đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho bệnh nhi nội trú triển khai áp
dụng tại khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai cải thiện tình trạng dinh dưỡng. Nhân viên y tế thực
hiện theo mẫu ghi đầy đủ thông tin theo phiếu sàng lọc, can thiệp dinh dưỡng mang lại hiệu
quả đối với bệnh nhân nhi điều trị nội trú. Tỷ lệ bệnh nhân nhi được sàng lọc đánh giá tình
trạng dinh dưỡng sau thực hiện cải tiến tăng lên trên 90% sau khi thực hiện Phiếu sàng lọc
đánh giá tình trạng dinh dưỡng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Cuong TX, Khai PN, Hung NT, Nutritional
status of 6 to 60 month old pediatric patients
with acute respiratory infections inpatient
treatment at two district hospitals in Thai
Binh in 2017, Journal of Food and Nutrition,
15 (1), page 18- 24
[2] Huong PTT, Huong CTT, Nutritional status of
children hospitalized at the Vietnam National
Children’s Hospital. Journal of Preventive
Medicine, Volume XXV, No 3 (163), 2015
[3] Tran LTN, Tan VQ, Nutritional status of
pediatric patients aged 6-60 months at the
pediatric department of Binh Duong General
Hospital in 2016. Journal of Preventive
Medicine. Volume 27(8), 2016, page 299-
303
[4] Ministry of Health, Nutritional Institute,
Current status of undernutrition in children
under 5 years old, 2017 web: http://
viendinhduong.vn/vi/tin-tuc/thuc-trangsuydinh-duong-tre-em-duoi-5-tuoi-hien-nay.
html.
[5] World Health Organization, Table of
assessing nutritional status of children from 0
to under 5 years old based on Z-Score (WHO
– 2006), 2006.
[6] Kim S, Lee EH, Yang HR, “Current status of
nutritional support for hospitalized children:
a nationwide hospital-based survey in South
Korea”. Nutrition Research and Practice,
2018, 12 (3), 215-221.