HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU THIẾU SẮT Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN

Trần Minh Long1, Tăng Xuân Hải1, Nguyễn Văn Tuấn1
1 Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị bổ sung sắt bằng đường uống của trẻ và đề xuất giải
pháp hữu hiệu cho việc điều trị thiếu máu thiếu sắt ở trẻ em tại khoa Khám Bệnh - Bệnh viện
Sản Nhi Nghệ An.
Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hiệu quả can thiệp có so sánh trước sau ở 61
trẻ dưới 5 tuổi được chẩn đoán và điều trị thiếu máu do thiếu sắt tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ
An từ 1/1/2021 – 30/9/2021.
Kết quả: Triệu chứng thường gặp nhất là da xanh, lòng bàn tay nhợt với 96,7%. Lượng Hb
trung bình 92,11 ± 11,5 g/L. Lượng Fe trung bình ở lứa tuổi 6-24 tháng là thấp nhất với 3,61
± 2,1 mmol/L, trung bình chung là 4,14 ± 2,28 mmol/L. Sau 12 tuần điều trị, chỉ còn 6 trẻ
có tình trạng thiếu máu.
Kết luận: Điều trị thiếu máu thiếu sắt bằng đường uống mang lại hiệu quả. Ngoài các bệnh
lý cấp tính, các bác sĩ nên để ý đến dấu hiệu thiếu máu của trẻ để điều trị kịp thời, đặc biệt
trẻ ở lứa tuổi 6 - 24 tháng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Stoltzfus RJ, Iron deficiency: global
prevalence and consequences, Food Nutr
Bull, 2003, 24, S99.
[2] Jennifer J, Sarah KM, Evaluation of Anemia
in Children, American Family Physician,
2010, 81(12), 1462-71.
[3] Ha NTT, Comment on clinical characteristics,
testing for iron deficiency anemia in children
under 5 years old at Quang Ninh Provincial
General Hospital, 2017.
[4] Tu NV, Study on some clinical and laboratory
characteristics in anemia and iron deficiency
children under 5 years old treated at Thai
Nguyen Central General Hospital, Journal of
Military medicine, 2004, 4, p. 67-72.
[5] Diep DK, Iron-deficiency anemia in patients
under 5 years old at the Pediatrics Department
of Thai Nguyen National Hospital, Journal of
Practical Medicine, 2010, 707, p. 5-8.
[6] Nielsen P, Kongi R, Fischer R, “Efficacy of
a prolonged-release iron preparation in iron
deficiency anaemia,” in Proceedings of the
16th Wonca European Conference, 2010.