PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC ĐÃ SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH NĂM 2020

Vũ Tú Anh1
1 Bệnh viện Nhi Thái Bình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả cơ cấu sử dụng thuốc và phân tích danh mục thuốc đã sử dụng tại Bệnh viện
Nhi Thái Bình năm 2020 theo phương pháp ABC, VEN và ABC/VEN.
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 202 khoản mục thuốc được sử
dụng tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2020 (01/01/2020-31/12/2020), mô tả cắt ngang.
Kết quả: 202 khoản mục (KM) thuốc có giá trị 19,168 tỷ đồng với 9 nhóm tác dụng dược lý
(TDDL) chính. Nhóm thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn với 51 KM (25,25%)
với giá trị 11,584 tỷ đồng (60,44%). Thuốc tác dụng trên đường hô hấp 13 KM (6,44%) với
giá trị 2,892 tỷ đồng (15,09%). Thuốc sản xuất trong nước 100 KM với giá trị sử dụng(GTSD)
6,2 tỷ đồng (32,56%). Thuốc nhập khẩu 102 KM với GTSD 12,9 tỷ đồng (67,44%). Thuốc
đơn thành phần 185 KM (91,58%) với GTSD 17,02 tỷ đồng (88,84%). Thuốc đa thành
phần 17 KM (8,42%) với GTSD 2,13 tỷ đồng (11,16%). Thuốc Generic 185 KM (91,58%)
với GTSD 12,36 tỷ đồng (64,51%). Thuốc Biệt dược gốc 17 KM (8,42%) với GTSD 6,8 tỷ
đồng (35,49%). Thuốc sử dụng theo đường tiêm 108 KM (53,47%) với GTSD 15,3 tỷ đồng
(79,93%). Cơ cấu thuốc sử dụng theo phân hạng ABC về giá trị sử dụng: hạng A chiếm
79,90%, hạng B chiếm 15,04%, hạng C chiếm 5,06%. Trong các thuốc hạng A: nhóm thuốc
điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn chiếm 68,90% GTSD. Bệnh viện không sử dụng
các thuốc nhóm AN.
Kết luận: Cơ cấu thuốc sử dụng tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2020 là tương đối hợp lý
và phù hợp với mô hình bệnh tật của BV chuyên khoa Nhi. Tuy nhiên, Bệnh viện cần có sự
điều chỉnh giảm thuốc nhập khẩu và thuốc Biệt dược gốc cho phù hợp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Ministry of Health, Circular 22/2011/
TT-BYT, 10/6/2011 Regulartions on
organization and operation of the hospital
pharmacy department, 2011.
[2] Ministry of Health, Circular 22/2011/TTBYT, 10/6/2011 Guide for drug use in health
facilities, 2011.
[3] Ministry of Health, Circular 21/2013/
TT-BYT, 8/8/2013 Ministry of Health
Regulartions on organization and operation
of the council on drug and treatment, 2011.
[4] Ministry of Health, Circular 30/2018/
TT-BYT, 30/10/2018 Progmulgation of
category and ratio, term of payment for drug,
biologycal products, radiopharmaceuticals,
falling within scope of eligibility of health
insurance participants, 2018.
[5] Son HN, List of drugs analysis for use at
Ninh Binh Manternity and Pediatric Hospital,
Pharmacy Thesis, Ha Noi University of
Pharmacy, 2016.
[6] Hung VM, List of drugs analysis for use at
Thanh Hoa Pediatric Hospital, Pharmacy
Thesis, Hanoi University of Pharmacy, 2017.
[7] Hoan VD, List of drugs analysis for use at
Hung Yen Manternity and Pediatric Hospital,
Pharmacy Thesis, Hanoi University of
Pharmacy, 2019.
[8] People’s Committee of Thai Binh Province,
Decision No 3212/QĐ-UBND 20/12/2021
“Regulartions on funtion, mission,
jurisdiction, orgsnizational structure of Thai
Binh Pediatric Hospital”, 2021.
[9] Anthony S, Manual For The Development And
Mainteance Of Hospital Drug Formularies,
Management Sciences for Health, pp, 1996.
[10] World Health Organization, “WHO Model
List of Essential Medicines for Children 6th”,
2017.