THỰC TRẠNG VĂN HÓA AN TOÀN NGƯỜI BỆNH CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH NĂM 2019

Nguyễn Thị Thu Hà1, Nguyễn Hữu Thiện1, Vũ Thị Vui1
1 Bệnh viện Nhi Thái Bình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả với cuộc điều tra cắt ngang tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2019 ở nhân
viên y tế các khoa lâm sàng và cận lâm sàng.
Mục tiêu: Mô tả thực trạng văn hóa an toàn người bệnh (VHATNB) của nhân viên y tế tại
Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2019.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Trên 279 nhân viên y tế (NVYT) bao gồm bác sĩ,
điều dưỡng, kỹ thuật viên, dược sĩ tối thiểu làm việc tại bệnh viện từ 6 tháng trở lên tại thời
điểm nghiên cứu. Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 11/2019 đến tháng 3/2020. Bộ câu
hỏi chuẩn hóa đo lường 12 lĩnh vực văn hóa an toàn người bệnh được sử dụng để phát vấn.
Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ trả lời tích cực văn hóa an toàn người bệnh của NVYT tại Bệnh
viện là 80,1%. Lĩnh vực có tỷ lệ trả lời tích cực cao nhất là “làm việc nhóm trong khoa”
chiếm 96,2% và thấp nhất là “cởi mở trong thông tin về sai sót” chiếm 59,0%. Một số đặc
điểm của đối tượng nghiên cứu có mối liên quan tới văn hóa an toàn người bệnh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Ministry of Health, “Circular 19/2013/
TT-BYT on specifying implementation
guidelines for healthcare service quality
management in hospitals”, 2013.
[2] Ministry of Health, “CME training manual
on Patient safety”, 2014.
[3] Ho Chi Minh City Department of
Health, “Dispatch No. 4233/SYT-NVY
on Promulgating recommendations for
Creating a Patient Safety Culture in
Hospitals”, 2016.
[4] Hai LT, Evaluation of medical staff on patient
safety cuture at Dong Da General Hospital in
2019 and some influencing factors, Thesis on
Hospital management, Ha Noi University of
Public Health, 2019.
[5] Thao LT, Assessment of patient safety culture
of health workers in Traditional medicine
institute of Ho Chi Minh city, Thesis on
Hospital management, Ha Noi University of
Public Health, 2019
[6] Thuong TC, Hospital survey on patient safety
culture at hospitals in Ho Chi Minh city,
2016.
[7] AHRQ, Hospital Survey on Patient Safety
Culture: 2018 User Comparative Database
Report, 2018.99
[8] WHO, World Alliance for Patient Safety:
Patient safety Research, Better Knowledge
for Safety Care, 2009
[9] WHO, 10 facts on patient safety, available at
web https://www.who.int/features/factfiles/
patient_safety/en/, acccessed date, 2018.