NGHIÊN CỨU SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP REALTIME PCR VÀ ELISA TRONG CHẨN ĐOÁN PHÁT HIỆN NHIỄM CMV TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH

Nguyễn Duy Chúc1
1 Bệnh viện Nhi Thái Bình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của phương pháp Elisa với phương pháp Realtime
PCR trong xét nghiệm phát hiện CMV. Đồng thời, nghiên cứu xác định mối tương quan giữa
đặc điểm lâm sàng với kết quả Elisa và Realtime PCR.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành trên mẫu bệnh phẩm
là máu của nhóm trẻ dưới 6 tuổi khám và điều trị bệnh tại các khoa lâm sàng. Nghiên cứu
xác định tỷ lệ nhiễm CMV bằng phương pháp Elisa xác định kháng thể immunoglobulin G
- IgG, immunoglobulin M - IgM. Nghiên cứu xác định tỷ lệ nhiễm CMV bằng phương pháp
realtime PCR trên số liệu thu thập được ở phương pháp Elisa.
Kết quả nghiên cứu: Trong132 bệnh nhân được chỉ định xét nghiệm kháng thể IgG, IgM
cho thấy, có 124/132 (93.9%) số bệnh nhi phát hiện kháng thể IgG; 90/132 (68.2%) số bệnh
nhi phát hiện kháng thể IgM; 78/132 (59.1%) số bệnh nhi phát hiện đồng thời 2 kháng thể
IgG và IgM. Tỷ lệ mẫu dương tính DNA của CMV là 96/132 (72.7%). Đối với mẫu có IgG
{+}, tỷ lệ DNA {+} là 74.2%; IgM {+}, tỷ lệ DNA {+} 94.4%. Tuy nhiên, đối với các mẫu
có IgG {-}, tỷ lệ phát hiện DNA {+} là 12.5%; IgM {-}, tỷ lệ phát hiện DNA {+} là 26.2%.
Kết luận: Kết quả này là cơ sở để đưa ra liệu pháp đúng đắn và kịp thời điều trị cho bệnh
nhân, tránh những biến chứng đáng tiếc.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Nga CM, Application of moleculer biology
techniques for diagnositic infectious disease,
Training Ducuments, Ministry of Health –
Paster Institute in Ho Chi Minh City, 2008.
[2] Chinh LH, Medical Microbiology, Medical
Publishing House, Ho Chi Minh Branch,
2007.
[3] Nghia NA, “Congenital CMV infection”,
Reproductive Medicine 44, 2017, P 59-62.40.
[4] Enan KA, Rennert H, El-Eragi AM et al.,
Comparison of Real-time PCR to ELISA
for the detection of human cytomegalovirus
infection in renal transplant patients in the
Sudan, Virology Journal 8: 222, 2011.
[5] Benz C, Mternohen O, Wulf A et al., Activated
virus specific talls are early indicator of antiCMV immune reaction in liver transplant
patients. Gastroenterology, 5: 46–122 (2000).
[6] Mocarski ES, Courcelle CT,
Cytomegaloviruses and their replication. in
Fields Virology, ed. by DM. Knipe, and PM.69
Howley (Lippincott, Williams and Wilkins,
Philadelphia, USA, 2001), pp. 2629–2673.
[7] Enan KA, Rennert H, El-Eragi AM et al.,
Comparison of Real-time PCR to ELISA
for the detection of human cytomegalovirus
infection in renal transplant patients in the
Sudan, Virology Journal 8: 222, 2011.
[8] Emery VC, Investigation of CMV disease in
immunocompromised patients. J Clin Pathol.
54, 84–88 (2001). doi:10.1136/jcp.54.2.84.