ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH

Phạm Thị Thu Huyền1
1 Bệnh viện Nhi Thái Bình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị của viêm phổi sơ sinh tại Khoa
Sơ sinh Bệnh viện Nhi Thái Bình từ tháng 11/2019 đến 10/2020.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả hồi cứu và tiến cứu, chọn mẫu thuận tiện trên 257
bệnh nhân mắc bệnh viêm phổi tại khoa Sơ sinh Bệnh viện Nhi Thái Bình.
Kết quả: Tỷ lệ trẻ sơ sinh viêm phổi nhập viện có tuổi > 7 ngày tuổi là 77,4%, bệnh nhân viêm phổi
gặp ở nam (63,8%). Trẻ sơ sinh viêm phổi biểu hiện lâm sàng chủ yếu: ho, khó thở, rales ở phổi. Tỷ
lệ bệnh nhân viêm phổi nhiễm RSV (+) là 26,8%, viêm phổi RSV (-) chiếm 73,2%. Thời gian thở
oxy trung bình là 4,31 ± 1,12 ngày, thời gian thở CPAP trung bình là 2,13 ± 1,24 ngày, thời gian nằm
viện điều trị trung bình là 9,48 ± 1,46 ngày.
Kết luận: Viêm phổi sơ sinh biểu hiện lâm sàng chủ yếu: ho, khó thở, rales ở phổi, tỷ lệ bệnh nhân
viêm phổi nhiễm RSV (+) là 26,8%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] GJ Ebrahim, “ Perinatal mortality care of the new
born indeveloping country”, 1982, pp. 64- 72.
[2] Schaffer A, “Diseases of the Newborn”, Neonatal
pneumonias, 1991, pp. 144- 170; pp. 527- 530.
[3] Aggarwal R, Sarkar N, Deorari AK et al., “Sepsis
in the newborn”, Indian J Paediatr, Dec, 2002,
68(12), pp. 1
[4] Wieck MJ, “structure, function, and regulation of
Pseudomonas aeruginosa exotoxin A”, Annu rev
microbiol, 1990, 44, pp.335- 363.
[5] Nair H, “Global burden of acute lower respiratory
infections due to respiratory syncytial virus in
young chil-dren: a systematic review and meta
analysis”, Lancet, 2010, 375, pp.1545 - 1555.
[6] World health organization, “Module 3: Cough
or Difficult breathing”, Integrated Management
of Childhood Illness: distance learning course,
2014.