ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ XƠ GAN QUA CHỈ SỐ APRI TRONG PHẪU THUẬT KASAI ĐIỀU TRỊ TEO ĐƯỜNG MẬT BẨM SINH TYPE III

Vũ Tiến Tùng1, Nguyễn Huy Toàn2, Nguyễn Thị Tuyết Trinh3, Trịnh Thành Vinh3, Nguyễn Thị Mai Phương1
1 Bệnh viện Nhi Thái Bình
2 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, Cù Chính Lan
3 Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá mức độ xơ gan của bệnh nhi được điều trị bằng phẫu thuật Kasai tại Bệnh viện
Nhi Trung ương qua chỉ số APRi.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu mô tả loạt ca bệnh bao gồm 172 bệnh
nhân được chẩn đoán teo đường mật bẩm sinh, được điều trị bằng phẫu thuật Kasai có cắt xơ rốn gan
rộng rãi tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ 01/2016 đến 12/2020.
Kết quả: Chỉ số APRi trung bình trước mổ là 1,77±1.43. Đánh giá lại sau thời điểm 1 tháng, điểm
APRi trung bình là 1,9± 4,34 và thời điểm 6 tháng là 1,71±2,9. So sánh điểm APRi thời điểm trước
mổ và sau mổ 6 tháng cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,0001.
Kết luận: Chỉ số APRi trước mổ và sau mổ 6 tháng có liên quan chặt chẽ tới tỷ lệ tử vong sau phẫu
thuật Kasai điều trị teo đường mật bẩm sinh ở trẻ em.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Department of Pediatric Surgery Ho Chi Minh
City University of Medicine and Pharmacy.
Clinical Pediatric Surgery. Medical Publishing
House; 2018.
[2] Nio M, Ohi R, Historical Overview of Biliary
Atresia. In: Introduction to Biliary Atresia.
Springer; 2021:1-6.
[3] Kasai M, Kimura S, Asakura Y et al., Surgical
treatment of biliary atresia. Journal of pediatric
surgery. 1968; 3(6):665-675.
[4] Liem NT, Diagnosis of congenital biliary atresia.
Practical Medicine. 1997; 3:58-60.
[5] Grieve A, Makin E, Davenport M, Aspartate
aminotransferase-to-platelet ratio index (APRi)
in infants with biliary atresia: prognostic value at
presentation. Journal of pediatric surgery. 2013;
48(4):789-795.
[6] De Maayer T, Lala S, Loveland J et al., Outcomes
of Kasai hepatoportoenterostomy in children
with biliary atresia in Johannesburg, South
Africa. South African Medical Journal. 2017;
107(10):S7-S11.
[7] Gad EH, Kamel Y, Salem TA-H et al., Short-and
long-term outcomes after Kasai operation for type
III biliary atresia: Twenty years of experience in
a single tertiary Egyptian center-A retrospective
cohort study. Annals of Medicine and Surgery.
2021; 62:302-314.
[8] Suominen JS, Lampela H, Heikkilä P et al., APRi
predicts native liver survival by reflecting portal
fibrogenesis and hepatic neovascularization at
the time of portoenterostomy in biliary atresia.
Journal of pediatric surgery. 2015; 50(9):1528-
1531.
[9] Wang LY, Yuan CY, Zhan J, Early differential
diagnosis methods of biliary atresia: a metaanalysis. Pediatric surgery international. 2018;
34(4):363-380.