KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI NĂM 2020

Bùi Huy Tùng1, Hà Thị Nguyệt Minh1, Lê Thị Thu Hường1, Nguyễn Thị Hồng Ngọc1, Nguyễn Thanh Huyền1, Trần Đỗ Bảo Nghi2
1 Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội
2 Trường Đại học Y tế Công cộng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu khảo sát trên 434 sinh viên điều dưỡng tại trường Cao đẳng Y tế Hà Nội trong 2 tháng (Tháng 10-11/2021). Tổng hợp điểm kiến thức, thái độ và thực hành về phòng chống dịch COVID-19 của sinh viên cho thấy: có 74,9% sinh viên có kiến thức tốt, vẫn còn 25,1% chưa tốt. Tỷ lệ sinh viên có thái độ tốt là 93,2%, và 6,8% chưa tốt. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sinh viên thực hành chưa tốt còn khá cao 56,3%, chỉ 43,7% sinh viên có thực hành tốt. Thực trạng trên của sinh viên cho thấy việc cải thiện, củng cố thực hiện quyết liệt các biện pháp răn đe sinh viên phòng chống dịch bệnh trong nhà trường là điều cần thiết.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Lê Minh Đạt và các cộng sự. (2020), “Kiến thức, thái độ của sinh viên Đại học Y Hà Nội đối với COVID-19,
năm 2020: Một khảo sát nhanh trực tuyến”, Tạp chí Y học Dự phòng. 30(3), tr. 18.
2. Deblina Roy và các cộng sự. (2020), “Study of knowledge, attitude, anxiety & perceived mental healthcare
need in Indian population during COVID-19 pandemic”, Asian Journal of Psychiatry. 51.
3. Huynh Giao và các cộng sự. (2020), “Knowledge and attitude toward COVID-19 among healthcare workers at
District 2 Hospital, Ho Chi Minh City”. 13(6), tr. 260.
4. Ghai Suhani (2020), “Are dental schools adequately preparing dental students to face outbreaks of infectious
diseases such as COVID‐19?”, Journal of dental education . 84(6), tr. 631-633.
5. Khasawneh Ashraf I. và các cộng sự. (2020), “Medical Students and COVID-19: Knowledge, Attitudes, and
Precautionary Measures. A Descriptive Study From Jordan”, Frontiers in public health. 8, tr. 253-253.
6. Mohammad Hossein và các cộng sự. (2020), “COVID-19 and Iranian Medical Students; A Survey on Their
Related-Knowledge, Preventive Behaviors and Risk Perception”. 23(4), tr. 249-254.
7. Salman M, Mustafa ZU, Asif N, Zaidi HA, Hussain K, Shehzadi N, et al. Knowledge, attitude and preventive
practices related to COVID-19: a cross-sectional study in two Pakistani university populations. Drugs Ther Perspect.
2020 Jul;36(7):319–25.
8. Olum R, Kajjimu J, Kanyike AM, Chekwech G, Wekha G, Nassozi DR, et al. Perspective of Medical Students on the COVID-19 Pandemic: Survey of Nine Medical Schools in Uganda. JMIR public Heal Surveill [Internet]. 2020 Jun 19 [cited 2020 Aug 21];6(2):e19847. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32530815
9. Gallè F, Sabella EA, Da Molin G, De Giglio O, Caggiano G, Di Onofrio V, et al. Understanding knowledge
and behaviors related to covid−19 epidemic in italian undergraduate students: The epico study. Int J Environ Res Public Health. 2020 May;17(10).
10.Saefi M, Fauzi A, Kristiana E, Adi WC, Muchson M, Setiawan ME, et al. Survey data of COVID-19-related knowledge, attitude, and practices among indonesian undergraduate students. Data Br. 2020 Aug;31:105855