THỰC TRẠNG SỨC KHOẺ VÀ BIẾN ĐỔI CHỨC NĂNG THÔNG KHÍ PHỔI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT TẤM LỢP AC ĐÔNG ANH, HÀ NỘI NĂM 2021

Vũ Hùng Mạnh1, Bùi Hoài Nam2, Nguyễn Đức Trọng3
1 Bệnh viện Xây dựng
2 Viện Khoa học Môi trường
3 Trường Đại học Thăng Long

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Kết quả nghiên cứu thực trạng tình hình sức khỏe công nhân sản xuất trực tiếp tại cơ sở sản xuất tấm lợp AC Đông Anh (Công ty cổ phần đầu tư, xây lắp và vật liệu xây dựng Đông Anh) cho thấy: Người lao động chủ yếu có sức khoẻ loại II và loại III chiếm 79,4%, loại 4 chiếm 11,6%, không có sức khỏe loại V. Các bệnh tật chủ yếu là răng hàm mặt, tai-mũi-họng, mắt... Ngoài ra, tình trạng suy giảm chức năng thông khí (CNTK) phổi qua khám phát hiện bệnh nghề nghiệp (BNN) cho thấy tỷ lệ biến đổi chức năng thông khí phổi ở công nhân tăng lên theo tuổi đời và tuổi nghề; Dạng biến đổi chủ yếu là hội chứng hạn chế nhẹ (94,1%), mức độ biến đổi chủ yếu mức độ nhẹ (70,8%).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Department of Health Environmental Management, “Effects of asbestos on health in Vietnam”, Scientific report at the Conference on Asbestos and human health, Hanoi on June 26, 2014.
2. Kiem LM, Research on the situation of asbestosis and occupational cancer in asbestos-cement roof sheet manufacturers, Ministry-level scientific research project - Ministry of Construction , Hanoi, 2003.
3. Lan TTN, Research on asbestos-related diseases in contacts, Ministry-level scientific research project - Ministry of Health, Hanoi, 2011.
4. Thu PV, Research on pathological characteristics of occupational lung - bronchial diseases in construction material production workers and the effectiveness of some interventions, Research topic Ministry of Science - Ministry of Construction, Hanoi. 5. Somchai Bovornkitti et al (2013), “Research on asbestos and related health effects in Thailand”, Presentation at the Conference “Reporting results of scientific research on the impact of chrysotile asbestos on human health – appropriate management measures”, Hanoi on December 10, 2014.