THỰC TRẠNG NHIỄM MỘT SỐ YẾU TỐ HÓA HỌC TRONG SẢN PHẨM SỮA LÊN MEN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020

Nguyễn Văn Chuyên1, Đinh Thị Diệu Hằng2, Trần Văn Kha3, Nguyễn Đức Điển3
1 Học viện Quân y
2 Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
3 Học viện Quân Y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định mức độ nhiễm một số yếu tố hóa học trong một số sản phẩm sữa lên men tại thành phố Hồ Chí Minh, năm 2020. Đối tượng và phương pháp: Chọn 60 sản phẩm sữa lên men thương mại được tiêu thụ phổ biến nhất tại khu
vực nghiên cứu. Trong đó, 30 sản phẩm trong nước và 30 sản phẩm nhập khẩu. Đánh giá mức độ nhiễm một số chỉ tiêu hóa học.
Kết quả và kết luận: Nồng độ Chì trung bình 0,009 ± 0,013 mg/kg, nồng độ Asen 0,202 ± 0,148 mg/kg, nồng độ Cadimi 0,390 ± 0,365 mg/kg, nồng độ Thủy Ngân 0,017 ± 0,018 mg/kg đối với sản phẩm trong nước. Có 1/30 mẫu có nồng độ Chì, 1/30 mẫu có nồng độ Cd vượt ngưỡng cho phép. Với sản phẩm nhập khẩu: nồng độ Chì trung bình 0,006 ± 0,007 mg/kg, nồng độ Asen 0,123 ± 0,134 mg/kg, nồng độ Cadimium 0,194 ± 0,290 mg/kg, nồng độ Thủy ngân 0,019 ± 0,018 mg/kg. Có
1/30 mẫu sản phẩm nhập khẩu có nồng độ Cadimi vượt ngưỡng cho phép. Nồng độ Carbaryl trung bình 17,61 ± 15,42 µg/kg, nồng độ Endosulfan 3,375 ± 2,913 µg/kg, nồng độ Aldrin và Dieldrin 2,92 ± 1,88 µg/kg đối với sản phẩm trong
nước. Nồng độ Carbaryl trung bình 16,03 ± 16,32 µg/kg, nồng độ Endosulfan 3,44 ± 3,39 µg/kg, nồng độ Aldrin và Dieldrin 2,41 ± 2,17 µg/kg đối với sản phẩm nhập khẩu. Không ghi nhận mẫu sữa lên men có nồng độ thuốc bảo bệ
thực vật vượt giới hạn cho phép.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. EA Abusalma, AM Elhassan, M Errami, et al. (2014). Pesticides Residues: Endosulfan and DDT in Cow’s milk
in Gezira State, Sudan.
2. Isabella Clarissa, Vasconcelos Rêgo, Greice Nara Viana dos Santos, Greice Nivea Viana dos Santos, et al.
(2019). Organochlorine pesticides residues in commercial milk: a systematic review, Acta Agronómica, 68(2):99-107.
3. Husniye Imamoglu, Elmas Oktem Olgun (2016). Analysis of veterinary drug and pesticide residues using the
ethyl acetate multiclass/multiresidue method in milk by liquid chromatography-tandem mass spectrometry, Journal of
analytical methods in chemistry, 2016.
4. Amir Ismail, Muhammad Riaz, Saeed Akhtar, et al. (2019). Heavy metals in milk: global prevalence and health
risk assessment, Toxin Reviews, 38(1):1-12.
5. Rezaei, M., Akbari Dastjerdi, H. , Jafari, H. , et al. (2014). Assessment of dairy products consumed on the
Arakmarket as determined by heavy metal residues. Health, 6, 323-327. doi: 10.4236/health.2014.65047
6. Suturović Z, Kravić S, Milanović S, et al (2014). Determination of heavy metals in milk and fermented
milk products by potentiometric stripping analysis with constant inverse current in the analytical step. Food Chem.
15;155:120-5. doi: 10.1016/j.foodchem.2014.01.030.
7. Sabbya Sachi, Jannatul Ferdous, Mahmudul Hasan Sikder, et al. (2019). Antibiotic residues in milk: Past,
present, and future, Journal of Advanced Veterinary and Animal Research, 6(3):315.