HÀI LÒNG VỚI CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT KIÊN GIANG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN, NĂM 2021

Lê Tấn Là1, Nguyễn Thị Bình An2
1 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Kiên Giang
2 Trường Đại học Thăng Long

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 200 nhân viên đang làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Kiên Giang từ tháng 01 năm 2021 đến tháng 06 năm 2021 nhằm đánh giá sự hài lòng đối với công việc của đối tượng nghiên cứu và phân tích một số yếu tố liên quan đến thực trạng trên. Kết quả nghiên cứu cho thấy: tỷ lệ hài lòng của nhân viên với các khía cạnh khác nhau trong công việc của họ đều khá cao (trên 75 %). Trong đó, tỷ lệ nhân viên hài lòng về quan hệ đồng nghiệp cao nhất (86,0%) và hài lòng về cơ chế quản lý chiếm tỷ lệ thấp nhất (75,5%). Tỷ lệ nhân viên hài lòng chung với công việc là 76,5%. Nghiên cứu cũng chỉ ra các yếu tố giới, thâm niên công tác, loại công việc có liên quan đến sự hài lòng chung với công việc của đối tượng nghiên cứu (p<0,05).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Dam B, Job satisfaction of doctors working at Quang Ngai General Hospital, Master's thesis in Hospital Management, HaNoi University of Public Health, 2010.
[2] Nhuan LT, Human resources and job satisfaction of health workers in Binh Xuyen district and commune level, Vinh Phuc province, Master's Thesis in Public Health, HaNoi University of Public Health, 2008.
[3] Sinh et al, Job satisfaction of health workers at An Giang Hospital, 2017
[4] Tam NTM, Human resources of nurses - Midwives - Technicians at public and private health facilities in Hanoi, Nurse information, 24, pp 44-46, 2005.
[5] Thuan NV, Job satisfaction of lecturers- Approaching administrative behavior, Scientific journal (66), Hue University, 2011.
[6] Health strategy and policy institute, Report: “Study about the status use of Doctors, Bachelor of Nursing Post-Graduation”, Ha Noi, 2011
[7] Health strategy and policy institute, Report: “Analysis of some factors affecting the ability to attract and retain health workers in mountainous areas”, Hà Nội, 2012
[8] Mark Vuricic and et al, Attracting doctor and medical students to rural Vietnam - insinht from a Discrete Choice Experiment, 2010
[9] Oxford University Press, Principles of Organizational Behaviour 4e: Glossary", accessed date 12/3/2015, at web http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199253975/01student/glossary/glossary.ht. 2015