ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG PHÌ ĐẠI LỢI Ở MỘT NHÓM NGƯỜI VIỆT NAM

Nguyễn Thị Hồng Minh1, Đỗ Thị Thu Hương1
1 Bệnh viện RHM TW Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm nhận xét đặc điểm lâm sàng của tình trạng phì đại lợi trên một nhóm người Việt Nam. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành trên 47 bệnh nhân được chẩn đoán phì đại lợi. Các bệnh nhân này được đánh giá theo các tiêu chí: tính chất khu trú, vị trí phì đại lợi, vị trí phì đại lợi theo tương quan trước sau, mức độ phì đại lợi, tỷ lệ răng bị phì đại và mức độ tiêu xương. Kết quả: Tình trạng phì đại lợi gặp chủ yếu ở vùng răng trước (78,8%), đa số khu trú vùng nhú lợi (70,2%). Các trường hợp phì đại lợi chủ yếu là phì đại độ 3 (53,2%) với 72,3% bệnh nhân có tiêu xương ngang.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Fermin AC, Eva LH, Gingival Enlargement, Carranza’s Clinical Periodontology, 2013, 9, 84 - 96.
2. Shivram M, Praveen B, Sinny G, Management of Phenytoin-Induced Gingival Enlargement: A Case Report, IJSS Case Reports & Reviews, 2015, 1, 10, 35 - 38.
3. Farhad S, Vahid R, Nasim C, Effects of laser - assisted cosmetic smile lift gingivectomy on post - operative bleeding and pain in fixed orthodontic patients: a controlled clinical trial, Progress in Orthordontics, 2014, 15, 1, 66.
4. Andrea B, Adele S, Vito C, Surgical treatment of gingival overgrowth with 10 years of follow - up, Head & Face Medicine, 2010, 6, 19-19.
5. Devesh DG, Sanjay N, Akanksha S, Drug induced gingival enlargement, International Journal of Pharmaceutical Applications, 2013, 4, 2, 43 - 48.
6. Nghia LL, Gingival Enlargememt, Periodontal Pathology, 2013, 98 - 109.