KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH AN TOÀN NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU ĐƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 105 NĂM 2021

Trần Thị Thúy Bình1, Nguyễn Duy Luật2
1 Bệnh viện Quân Y 105
2 Trường đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm mô tả kiến thức, thực hành về an toàn người bệnh ở 300 điều dưỡng viên tại Bệnh viện Quân y 105 năm 2021. Kết quả nghiên cứu cho thấy về kiến thức: Tỷ lệ điều dưỡng đạt kiến thức sự cố y khoa là 36,0%, đạt kiến thức phòng chống sự cố y khoa là 52,0%, đạt kiến thức sự cố y khoa Bệnh viện Quân y 105 là 40,0%, đạt kiến thức chung là 29,7%. Về thực hành: 27,1% điều dưỡng có thực hành chung đạt về các nội dung an toàn người bệnh. Kết quả nghiên cứu góp phần nâng cao công tác quản chất chất lượng cho bệnh viện.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Ministry of health, Continuous patient safety training materials, 2014
[2] Giang NDA, Factors related to patient safety knowledge of medical staff at Hoc Mon regional hospital, in 2019, Hoc Mon General Hospital, 2019. 22/12/2021
[3] Hien PT, Knowledge, attitude, practice of routine hand hygiene and some related factors of medical staff at Hoe Nhai General Hospital in 2015, Master's thesis in Hospital Management, HaNoi University of Public Health, 2015
[4] Thiem NX, Knowledge and practice of nurses about patient safety in Ha Dong general hospital in 2016, Journal of Preventive Medicine, 2016, 6(27), pp 152-158.
[5] Thu NT, Knowledge and attitude of medical staff about patient safety and some related factors at Moc Chau hospital - Son La in 2019, Bachelor of Public Health Thesis, Thang Long University, 2019.
[6] Thuy PV, Actual situation and factors related to routine hand hygiene compliance of medical staff at Vinh Phuc General Hospital in 2014, Master's thesis in Hospital Management, HaNoi University of Public Health, 2014.
[7] Nancy A. Melville, Hand - Hgiene initiative large ignored, Mediscape Medical News, 2011