ĐÁP ỨNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VỚI THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC DẠY VÀ HỌC TRONG BỐI CẢNH COVID - 19 NĂM 2020 – 2021

Mai Thị Hà1, Nguyễn Thị Phương Thảo1, Đinh Thúy Hà1, Nguyễn Thị Hải Yến1, Đỗ Thị Thanh Toan1, Đinh Thái Sơn1, Phạm Quang Thái1, Phan Thanh Hải1, Trương Thị Thanh Quý1, Lê Xuân Hưng1
1 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện qua khảo sát trực tuyến trên 409 sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Y Hà Nội nhằm mô tả khả năng đáp ứng của sinh viên đối với thay đổi phương thức dạy và học trong bối cảnh COVID – 19 và đánh giá của sinh viên về các phương pháp đó. Kết quả cho thấy hầu hết các sinh viên trường Đại học Y Hà Nội đều có khả năng đáp ứng với sự thay đổi phương thức học tập trong thời gian đại dịch COVID – 19 diễn ra, sự thích nghi của họ tuy không ở mức hoàn hảo nhưng sẽ được cải thiện trong thời gian tới. Sinh viên có những kỳ vọng vào việc kết hợp dạy/học trực tuyến vào hệ thống đào tạo sau này của nhà trường.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Coronavirus disease (COVID-19) – World Health Organization. Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
2. Ministry of Health- News page about Covid-19 Acute Respiratory Disease. Available from: https://moh.gov.vn
3. Shahrvini B, Baxter SL, Coffey CS et al., Pre-Clinical Remote Undergraduate Medical Education During the COVID-19 Pandemic: A Survey Study. Res Sq. Published online June 10, 2020:rs.3.rs-33870. doi:10.21203/rs.3.rs-33870/v1
4. Hilburg R, Patel N, Ambruso S et al., Medical Education During the COVID-19 Pandemic: Learning From A Distance. Advances in Chronic Kidney Disease. 2020;27. doi:10.1053/j.ackd.2020.05.017
5. Education: From disruption to recovery. UNESCO. Published March 4, 2020. Available from: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
6. Daniel SJ, Education and the COVID-19 pandemic. Prospects. 2020;49(1):91-96. doi:10.1007/s11125-020-09464-3
7. Almaiah MA, Al-Khasawneh A, Althunibat A, Exploring the critical challenges and factors influencing the E-learning system usage during COVID-19 pandemic. Educ Inf Technol (Dordr). Published online May 22, 2020:1-20. doi:10.1007/s10639-020-10219-y
8. Policy brief: education during covid-19 and beyond- august 2020. Available from: https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-08/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf
9. Hai P, Scicentific research report. Available from: https://www.academia.edu/8661708/Bao_cao_Nghien_Cuu_Khoa_Hoc
10. Baticulon RE, Sy JJ, Alberto NRI et al., Barriers to Online Learning in the Time of COVID-19: A National Survey of Medical Students in the Philippines. Med Sci Educ. 2021;31(2):615-626. doi:10.1007/s40670-021-01231-z
11. Fawaz M, Samaha A, E-learning: Depression, anxiety, and stress symptomatology among Lebanese university students during COVID-19 quarantine. Nursing Forum. 2021;56(1):52-57. doi:10.1111/nuf.12521
12. Chen E, Kaczmarek K, Ohyama H, Student perceptions of distance learning strategies during COVID‐19. J Dent Educ. Published online August 2, 2020:10.1002/jdd.12339. doi:10.1002/jdd.12339