KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH (KAP) VỀ COVID-19 Ở NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Lê Nhật Minh1, Nguyễn Hoa Như Ngọc1, Lê Trí Viễn2, Thân Trọng Quang3, Phan Vũ Hổ4, Triệu Nguyên Trung2, Phùng Thị Kim Huệ 2, Lê Hoà Khánh5
1 Trường THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai
2 Viện Nghiên cứu Sức khoẻ và Phát triển Giáo dục Tây Nguyên
3 Trường Đại học Tây Nguyên
4 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai
5 Đại học Hồng Bàng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Hiện nay, COVID-19 đang là mối đe dọa sức khỏe toàn cầu và là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế. Tính đến 21/12/2021 đã có 97,8 triệu trường hợp mắc với hơn 5 triệu ca tử vong đã được ghi nhận trên toàn thế giới trong khi ở Việt Nam hơn 1,5 triệu trường hợp mắc và 28.616 ca tử vong. Do đó, mục đích của nghiên cứu này là xác định tầm quan trọng của kiến ​​thức, thái độ và thực hành đối với COVID-19 cho một nhóm người dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai, Việt Nam.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện với 339 người dân trong cộng đồng từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 20 tháng 12 năm 2021. Một bảng câu hỏi có cấu trúc được sử dụng để thu thập thông tin liên quan đến các đặc điểm xã hội học, kiến thức (mười sáu câu hỏi), thái độ (ba câu hỏi) và thực hành (ba câu hỏi). Cả hai phân tích hồi quy logistic khả biến và đa biến với khoảng tin cậy 95% được sử dụng để xác định các yếu tố liên quan đến kiến ​​thức và thực hành kém.


Kết quả nghiên cứu: Trong tổng số những người tham gia nghiên cứu, 64.31% là nữ giới và 95% sống ở các vùng nông thôn. Kiến ​​thức kém, thái độ và thực hành kém lần lượt là 21.2%, 27.4% và 35%. Kiến thức kém có mối liên hệ đáng kể về mặt thống kê với thái độ và thực hành.


Kết luận: Các chương trình giáo dục sức khỏe nhằm huy động và nâng cao KAP liên quan đến COVID-19 là rất cần thiết, đặc biệt là đối với những người mù chữ, những người dân nghèo và thiếu các phương tiện tiếp nhận truyền thông.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1]. Asemahagn MA, Factors determining the knowledge and prevention practice of healthcare workers towards COVID-19 in Amhara region, Ethiopia: a cross-sectional survey. Tropical medicine and health. 2020;48(1):1–11. pmid:32839649
[2]. Akalu Y, Ayelign B, Molla MD, Knowledge, attitude and practice towards COVID-19 among chronic disease patients at Addis Zemen Hospital, Northwest Ethiopia. Infection and drug resistance. 2020;13:1949. pmid:32612371
[3]. Chan JF-W, Yuan S, Kok K-H, et al., A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. The Lancet. 2020;395(10223):514–23. pmid:31986261
[4]. Chen N, Zhou M, Dong X, et al., Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. The Lancet. 2020;395(10223):507–13. pmid:32007143
[5]. Nkengasong JN, Mankoula W, Looming threat of COVID-19 infection in Africa: act collectively, and fast. The Lancet, 2020, 395(10227):841–2.
[6]. Gebretsadik D, Gebremichael S, Belete MA, Knowledge, attitude and practice toward covid-19 pandemic among population visiting dessie health center for covid-19 screening, northeast ethiopia. Infection and Drug Resistance, 2021, 14, 905.
[7]. Park M, Cook AR, Lim JT, et al., A systematic review of COVID-19 epidemiology based on current evidence. Journal of Clinical Medicine. 2020, 9(4):967. pmid:32244365
[8]. Paul A, Sikdar D, Hossain MM, et al., Knowledge, attitudes, and practices toward the novel coronavirus among Bangladeshis: Implications for mitigation measures. PloS one, 2020, 15(9), e0238492.
[9]. Li S, Feng B, Liao W, et al., Internet use, risk awareness, and demographic characteristics associated with engagement in preventive behaviors and testing: cross-sectional survey on COVID-19 in the United States. Journal of medical Internet research. 2020; 22(6):e19782. pmid:32501801
[10]. Riou J, Althaus CL, Pattern of early human-to-human transmission of Wuhan 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), December 2019 to January 2020. Eurosurveillance. 2020; 25(4):2000058.
[11]. Organization WH, Coronavirus disease (COVID-19). 2021.
[12]. Tripathi R, Alqahtani SS, Albarraq AA, et al., Awareness and preparedness of COVID-19 outbreak among healthcare workers and other residents of South-West Saudi Arabia: a cross-sectional survey. Frontiers in Public Health, 2020, 8, 482. 13.
[13]. Word Health Organization, Coronavirus disease (COVID-19): Situation Report – 162. Published online December 30, 2021.
[14]. Wang D, Hu B, Hu C, et al., Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China. JAMA. Published online February 7, 2020.