MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH ĐĂK LĂK NĂM 2019

Nguyễn Quỳnh Anh1, Lê Văn Trung2, Đào Lê Hoàng Minh1, Lê Thị Thanh Hương1
1 Trường Đại học Y tế Công cộng
2 Bệnh viên đa khoa huyện Krông Bông

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện đa khoa huyện Krông Bông tỉnh Đăk Lăk năm 2019.


Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, kết hợp định tính (phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm) được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2019 tại Bệnh viện đa khoa huyện Krông Bông tỉnh Đăk Lăk.


Kết quả:  Một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa Krông Bông cóthể được phân thành 6 nhóm, gồm: Ảnh hưởng tích cực: 1) Yếu tố chính sách, 2) Yếu tố lãnh đạo quản lý, 3) Yếu tố thuộc về cán bộ, nhân viên y tế. Ảnh hưởng trở ngại khó khăn: 4) Yếu tố cơ sở vật chất, trang thiết bị, 5) Yếu tố kinh phí và 6) Yếu tố khác.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Anh NQ, Trung LV, Huong LTT, Situation on medical solid waste management in Krong Bong General Hospital, Daklak Province, 2019, Journal of community Medicine, 2020, 63 (2)
2. Krong Bong District General Hospital, Summarization Report of Krong Bong District General Hospital, Dak Lak, 2018.
3. Krong Bong District General Hospital, Medical Management Plan of Krong Bong District General Hospital, Dak Lak, 2018.
4. Hung DT, Current situation and some factors related to the management of medical solid waste management at Khanh Hoa Provincial General Hospital in 2013, Master Thesis, University of Public Health, Hanoi, 2013.
5. Nga HT, Status of medical solid waste management and some factors related at Gia Loc General Hospital in Hai Duong province in 2013, Master thesis in Hospital Management, University of Public Health, Hanoi, 2013.