Một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh đến khám chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Xây dựng

Nguyễn Kỳ Anh1
1 Trường Đại học Thăng Long

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Phân tích một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh đến khám chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Xây dựng, năm 2021.


Phương pháp nghiên cứu: Mô tả có phân tích trên 400 người bệnh đến khám chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Xây dựng, tháng 6/2021.


Kết quả: Tỷ lệ người bệnh hài lòng cả 5 tiêu chí theo Quyết định 3869/QĐ-BYT, khi đến khám chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh, BV Xây dựng là 62,5%.  Một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh là: trình độ học vấn và khoảng cách từ nơi ở đến bệnh viện với OR = 3,52 và 1,71; p<0,05. Chưa tìm thấy mối liên quan giữa sự hài lòng của người bệnh với thành phần dân tộc, nơi sinh sống, nghề nghiệp, tham gia bảo hiểm y tế,  nhóm tuổi…


Kết luận: Một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh đến khám tại Khoa Khám bênh, Bệnh viện Xây dựng là: trình độ học vấn và khoảng cách từ nơi ở đến bệnh viện với OR = 3,52 và 1,71; p<0,05.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Anh HD, Research on Factors associated with patient satisfaction with medical examination and treatment at Hoan My hospital, Da Nang, 2013. Hanoi University of Public Health, 2013 (master's thesis).
2. Ministry of Health, Circular 19/2013/TT-BYT Implementation guidelines healthcare service quality management hospitals dated July 12, 2013.
3. Ministry of Health, Decision 3869/QD-BYT Promulgating forms and guidelines for surveying patient and medical staff satisfaction dated August 28, 2019.
4. Tuc DN, Patient satisfaction with medical examination and treatment at the General Clinic of Thanh Oai Medical Center, Hanoi in 2019 and some related factors. Thang Long University, 2019 (master's thesis).
5. Quality Management Department of Hanoi Heart Hospital, Survey on the satisfaction level of patients and their family members during the examination and treatment at Hanoi Heart Hospital in the period 2007-2010.
6. Vy VD, Evaluation of satisfaction of outpatients and some related factors at Quoc Oai district general hospital, 2013, Hanoi.