KHẢO SÁT QUAN ĐIỂM VỀ BẠO HÀNH TẠI NƠI LÀM VIỆC CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN NĂM 2021

Nguyễn Hoàng Long1
1 Trường Đại học VinUni

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả quan điểm của điều dưỡng viên về bạo hành tại nơi làm việc.


Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành trên 201 học viên điều dưỡng viên tại trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Số liệu khảo sát được thu thập từ tháng 3 tới tháng 6 năm 2021 bằng bộ câu hỏi tự điền.


Kết quả: 15,9% điều dưỡng viên đồng ý rằng nhân viên y tế cần sống chung với bạo hành tại nơi làm việc. 76,0% điều dưỡng cho rằng nhân viên y tế chưa có đủ kiến thức và kỹ năng để phòng tránh bạo hành. Tỷ lệ điều dưỡng đồng ý rằng bạo hành xảy ra do thiếu chuyên môn là 10,4% và do giao tiếp là 65,7%. Đáng chú ý, 69,7% cho rằng chưa có chế tài đủ mạnh để ngăn chặn bạo hành đối với nhân viên y tế.


Kết luận: Cần có hoạt động can thiệp để thay đổi quan điểm, cũng như cải thiện kiến thức, kỹ năng phòng tránh và đương đầu với bạo hành của điều dưỡng viên. Các cơ sở y tế cần cải thiện các quy định, chế tài giúp bạo vệ điều dưỡng viên trước bạo hành.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Hung DM, Phuc DN, Hien PT, Selected reasons, and consequences of workplace violence against nurses caused by clients at inpatient wards of National Hospital of Pediatrics. Ho Chi Minh City Journal of Medicine, 2018; 6 (22): 201-207.
2. Phuc DN, Hien PT, Hanh TV, Incidence of workplace violence caused by patients among nurses at inpatient wards of National Hospital of Pediatrics. Journal of Community Medicine, 2017; 41 (11+12): 31-36.
3. Tuyen ND, Nam PH, Knowledge and attitude toward violent behaviors against healthcare workers. Family and Gender Studies, 2019; 30 (1): 89-95.
4. Behdin N, Antecedent factor in different types of workplace violence against nurses: A systematic review. Aggression and Violent Behavior, 2019; 44: 1-7.
5. Liu J, Prevalence of workplace violence against healthcare workers: a systematic review and meta-analysis. Occup Erviron Med, 2019; 76: 927-937.
6. Warren B, Workplace violence in hospitals: safe havens no more. J Health Prot Manag Publ Int Assoc Hosp Secur, 2011; 27(2): 9-17.
7. World Health Organization, Framework guideline for addressing workplace violence in the health sector, Joint Programme on Workplace Violence in the Health Sector, 2002.