THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ GIẢI TRÍ ĐIỆN TỬ KHI ĂN CỦA TRẺ DƯỚI 6 TUỔI TẠI VIỆT NAM NĂM 2021 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

Trần Ngọc Ánh1, Trần Thị Diễm Quỳnh1, Trần Linh Thảo1, Nguyễn Thị Thanh Nga1, Bùi Thanh Hải1, Phạm Thị Hạ1, Phạm Hùng Mạnh1, Đoàn Thị Trang1, Lê Thị Thảo Linh1, Đỗ Thị Thanh Toàn1, Đinh Thái Sơn1, Phạm Quang Thái1, Phan Thanh Hải1, Lê Xuân Hưng1
1 Viện Đào tào Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Để tìm hiểu thực trạng sử dụng thiết bị giải trí điện tử khi ăn trẻ dưới 6 tuổi tại Việt Nam năm 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19, chúng tôi tiến hành nghiên cứu: Thực trạng sử dụng thiết bị giải trí điện tử khi ăn của trẻ dưới 6 tuổi tại Việt Nam năm 2021 và một số yếu tố liên quan. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên 306 người chăm sóc chính cho trẻ trong từ tháng 01/06/2021 đến tháng 31/08/2021. Phương pháp chọn mẫu thuận tiện, thu thập bằng bộ câu hỏi trực tuyến qua phần mềm KoboToolbox được chia sẻ trên 1 số hội nhóm Facebook. Kết quả: Có 69,61% trẻ em dưới 6 tuổi sử dụng thiết bị giải trí điện tử trong bữa ăn, hầu hết trẻ sử dụng thiết bị điện tử trong suốt quá trình ăn trong đó trẻ nam chiếm 73,30%, trẻ nữ chiếm 59,30%. Về tần suất sử dụng thiết bị điện tử khi ăn của trẻ, có 49,77% trẻ thường xuyên sử dụng thiết bị điện tử khi ăn; 37,56% trẻ thỉnh thoảng sử dụng; 9,39% trẻ em luôn luôn sử dụng trong các bữa ăn và chỉ có 3,29% trẻ hiếm khi sử dụng thiết bị điện tử khi ăn.Trẻ nam có nguy cơ sử dụng cao gấp 2,36 lần trẻ nữ, kết quả này có ý nghĩa thống kê với OR=2,36 và 95%CI=1,38-4,05. Kết luận: Trong thời gian giãn cách xã hội do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tỷ lệ trẻ sử dụng thiết bị giải trí điện tử khi ăn ở mức cao. Do vậy cha mẹ hoặc người chăm sóc chính cho trẻ cần hạn chế sử dụng màn hình cho con mình trong bữa ăn để ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe cho trẻ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] COVID live updates: 233,072,310 cases and 4,769,324 coronavirus deaths - Worldometer. , accessed: 28/09/2021.
[2] Rethinking screen-time in the time of COVID-19. , accessed: 24/08/2021.
[3] Jusienė R, Urbonas V, Laurinaitytė I, et al., Screen Use During Meals Among Young Children: Exploration of Associated Variables, 2019; Medicina (Kaunas), 55(10).
[4.] Thompson AL, Adair LS, Bentley ME, Maternal characteristics and perception of temperament associated with infant TV exposure, 2013; Pediatrics, 131(2), e390-397.
[5] Connell SL, Lauricella AR, Wartella E, Parental Co-Use of Media Technology with their Young Children in the USA, 2015; Journal of Children and Media, 9(1), 5–21.
[6] Pearson N, Biddle SJH, Griffiths P, et al., Clustering and correlates of screen-time and eating behaviours among young children, 2018;. BMC Public Health, 18(1), 753.
[7] Christensen JJ, Renneberg J, Bruun B, et al., Serum antibody response to proteins of Moraxella (Branhamella) catarrhalis in patients with lower respiratory tract infection, 1995; Clin Diagn Lab Immunol, 2(1), 14–17.
[8] Bleakley A, Jordan AB, Hennessy M, The relationship between parents’ and children’s television viewing, 2013; Pediatrics, 132(2), e364-371.
[9] Taveras EM, Sandora TJ, Shih MC, et al., The Association of Television and Video Viewing with Fast Food Intake by Preschool-Age Children, 2006; Obesity, 14(11), 2034–2041.