ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA TRẺ SUY GIÁP BẨM SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Đỗ Mạnh Hùng1, Vũ Anh1, Nguyễn Việt Khánh2
1 Bệnh viện Nhi Trung ương
2 Đại học Y Dược Thái Bình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của trẻ suy giáp bẩm sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ 01/2015 – 01/2020; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi chọn được 52 bệnh nhi được chẩn đoán suy giáp bẩm sinh và điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ 01/2015 – 01/2020; Phương pháp: Mô tả hồi cứu; Kết quả: Qua nghiên cứu 52 bệnh nhi chúng tôi thu được kết quả như sau: phần lớn trẻ SGBS có thể phát hiện được sớm trước 3 tuổi, thậm chí trong độ tuổi sơ sinh. Dấu hiệu nghi ngờ là táo bón đi kèm với phù nhiêm, vàng da kéo dài, chậm phát triển tâm vận động, TSH>100 µU/ml, FT3 từ 1-2pg/ml, FT4<0,4ng/dl, thiếu máu và chậm trưởng thành xương trên X quang; Kết luận: Phần lớn trẻ SGBS có thể phát hiện được sớm trước 3 tuổi; Dấu hiệu nghi ngờ là táo bón đi kèm với phù nhiêm, vàng da kéo dài, chậm phát triển tâm vận động, TSH>100 µU/ml, FT3 từ 1-2pg/ml, FT4<0,4ng/dl, thiếu máu và chậm trưởng thành xương trên X quang.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Susan RR, Rosalind SB, Lawson W, Thomas Foley, Paul B Kaplowitz, Celia I Kaye, Sumana Sundararajan, Surendra K Varma (2006) “Update of newborn screening and therapy for congenital hypothyroidism”, Pediatrics 2006 Jun;117(6):2290-303. doi: 10.1542/peds.2006-0915.
2. Huang SA, Hypothyroidism. Pediatric endocine, volume 2, 2007, 15th Edition, pp.405-411
3. Unachak K, Dejkhamron P, Primary congenital hypothyroidism: clinical characteristics and etiological study. J Med Assoc Thai, 2004, 87(6):612-617.
4. LaFranchi SH, Disorders of the thyroid gland. In: Nelson textbook of pediatric, 19th edition, pp.1895-1903. Elservier Sunders, Philadelphia, 2011.
5. Dung LTN, Congenital Hypothyroidism: Pediatrics, University Program Volume 2, Ho Chi Minh City General Publishing House, 2006, 4th edition: 367-376.
6. Beardsll K, Ogilvy Stuart AL, Congenial Hypothyroidism. Current Pediatrics, 2004, 14(5) 422-429.
7. Dat DQ, Quynh HTV, Epidemiological, clinical and para-clinical characteristics of congenital hypothyroidism at Children’s Hospital 2, Ho Chi Minh City General Publishing House, 2016; 20 (1): 130-134
8. Malik BA, Butt MA, Is delayed diagnosis of hypothyroidism still a problem in Falsalabad, Pakistan. Journal of Pakistan medical Association, 2008, 58(10):545-549.
9. Trach MT, Hypothyroidism: General Endocrinology, Ho Chi Minh City General Publishing House, 2003: 145 – 150.
10. Thu PM, Hypothyroidism: Pediatric Treatment Guideline 2008, Institute for Protection of Mother and Child Health, Ho Chi Minh city, 2008; p 511-515.