ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG NGÔN NGỮ Ở TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ TỪ 24 - 36 THÁNG

Đặng Hải Tú1, Ngô Anh Vinh1
1 Bệnh viện Nhi Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng ngôn ngữ ở trẻ rối loạn phổ tự kỷ từ 24 đến 36 tháng.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 47 bệnh nhân có độ tuổi từ 24 đến 36 tháng được chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ tại khoa Tâm thần - Bệnh viện Nhi trung ương từ tháng 8/2018 đến tháng 6/2019 . Kết quả: Độ tuổi trung bình là 30,6 ± 3,3 tháng tuổi, trẻ nam chiếm đa số (80,9%) và chủ yếu là mức độ tự kỷ nặng (74,5%). Các dấu hiệu bất thường sớm của tự kỷ chủ yếu thuộc nhóm triệu chứng về giao tiếp, tương tác (46,8% ) và ngôn ngữ (27,7%). Hầu hết (97,9%) bệnh nhân có chậm phát triển ngôn ngữ, các triệu chứng về ngôn ngữ hay gặp nhất như nói âm vô nghĩa (93,6%), không hiểu nghĩa bóng, ẩn dụ (100%), không hiểu câu nói đùa, chuyện cười (97,9%). Kết luận: Bất thường về giao tiếp, tương tác và ngôn ngữ là các dấu hiệu cảnh báo sớm giúp phát hiện và can thiệp sớm. Các triệu chứng về ngôn ngữ nổi bật trong nhóm tuổi 24 đến 36 tháng là: chậm phát triển ngôn ngữ, nhại lời tức thì, nói âm vô nghĩa, không hiểu được nghĩa bóng, ẩn dụ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. World Health Organization, Meeting report, Autism spectrum disorders & other developmental disorders: From raising awareness to building capacity, Geneva, Switzerland, 2013; 16-18 September 2013.
2. Ha VS, Whittaker A, Rodger S, Assessment and Diagnosis of Autism Spectrum Disorder in Hanoi, Vietnam. Journal of Child and Family Studie, 2017; 26(5), 1334–1344.
3. Rachel L, Laura H, William PLM, What Is the Male-to-Female Ratio in AutismSpectrum Disorder? A Systematic Review andMeta-Analysis, Journal of the American academy of child & adolescent psychiatry, 2017; 56 6, 466-474.
4. Onaolapo AY, Onaolapo OJ, Global Data on Autism Spectrum Disorders Prevalence:A Review of Facts, Fallacies and Limitations. Universal Journal of Clinical Medicine, 2017; 5(2), 14-23.
5. Craig JN, Lisa AC, Julie D, et al., The Epidemiologyof Autism SpectrumDisorders. The Annual Review of Public Health, 2007; 28,235-258.
6. Alison PH, Katherine EZ, Eric F, Epidemiology of Autism SpectrumDisorders. Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders, Fourth Edition, 2014; 57-96.
7. Giang NTH, Ha TTT, Chau CM, Research on clinical characteristics of autistic children at the age from 18 to 36 months old. Journal of Practical Medicine, 2011; 12 (9), 254-261.
8. Beggiato A, Peyre H, Delorme R et al., Gender differences in autism spectrum disorders: Divergence among specific core symptoms, Autism Research, 2016; 10(4), 680–689.
9. Kien PT, Dung LTK, The initial results of the treatment for children with Autism Disorder Spectrum in Thai Nguyen province, Journal of Practical Medicine, 2013; 12, 24-27.
10. Stiegler LN, Examining the Echolalia Literature: Where Do Speech-Language Pathologists Stand? American Journal of Speech-Language Pathology, 2015, 24(4), 750.