Đánh giá tình trạng rối loạn nuốt của bệnh nhân sau đột quỵ não cấp và hậu quả của rối loạn nuốt tại Bệnh viện Saint Paul

Nguyễn Thị Ngọc Hân1, Phạm Duy Tường2
1 Bệnh viện đk Xanh pon
2 Trường ĐH Thăng Long

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tình trạng rối loạn nuốt của bệnh nhân sau đột quỵ não và một số hậu quả của tình trạng rối loạn nuốt. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện đánh giá tình trạng rối loạn nuốt bằng thử nghiệm GUSS, đánh giá hậu quả của rối loạn nuốt trong thời gian nằm viện gồm: tình trạng hít sặc, viêm phổi, đặt sonde dạ dày và thời gian nằm viện. Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ người bệnh không có rối loạn nuốt là 37,69%, 62,31% mắc RLN; trong đó: 35,38% RLN nhẹ, 23,08% RLN vừa, 3,85% RLN nặng. Tỷ lệ bệnh nhân gặp các hậu quả sau rối loạn nuốt là: Hít sặc 12,31%; viêm phổi 5,38%; đặt sonde dạ dày 12,31%. BN tình trạng hít sặc có tỷ lệ mắc viêm phổi cao hơn 9,67 lần (p = 0,002) và BN đặt sonde dạ dày có tỷ lệ mắc viêm phổi cao hơn 6,34 lần (p = 0,011).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Feigin VL, Norrving B, Mensah GA, Global Burden of Stroke. Circ Res, 2017, 120(3), 439–448.
2. Trapl M, Enderle P, Nowotny M, et al., Dysphagia bedside screening for acute-stroke patients: the Gugging Swallowing Screen. Stroke, 2007, 38(11), 2948–2952.
3. Anatomy Department, Human anatomy. Medical Publishing House, 2006, 176–177.
4. Thao TT, Study on swallowing disorder on acute cerebral stroke patients at Stroke Center - Phu Tho Provincial General Hospital. Vietnam Medical Journal, 482(Special 2019), 185–195.
5. Duc DP, Hien NM, Khan MX, Comparison of the NIHSS score and the GUSS score in predicting the risk of pneumonia after stroke. Vietnamese Medicine, 482(Special 2019), 209–216.
6. Hien NTT, Factors affecting the health status of patients with cerebral infarction with swallowing disorder. VietNamese Medicine, 482(Special 2019), 266–269.
7. Joundi RA, Martino R, Saposnik G, et al., Predictors and Outcomes of Dysphagia Screening After Acute Ischemic Stroke. Stroke, 2017, 48(4), 900–906.
8. Dung NT, Initial understanding of swallowing disorders and the need for interventions to restore swallowing function in patients