THỰC TRẠNG THỰC HIỆN TIÊM AN TOÀN CỦA ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NAM TRỰC TRƯỚC VÀ SAU TẬP HUẤN NĂM 2020

Phan Văn Hợp1, Phạm Thị Thuận2
1 Đại học Điều dưỡng Nam Định
2 Trung tâm Y tế huyện Nam Trực

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Thực trạng thực hiện tiêm an toàn trước, sau tập huấn của Điều dưỡng - Hộ sinh và một số yếu tố liên quan tại Trung tâm y tế Nam trực, Nam Định năm 2020.


Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có can thiệp.


Kết quả: Nghiên cứu mô tả thực hành tiêm an toàn theo 17 tiêu chuẩn mũi tiên an toàn của Bộ Y tế tại 5 khoa lâm sàng tại Trung tâm Y tế huyện Nam trực. Phương pháp: mô tả cắt ngang. 60 Điều dưỡng - Hộ sinh (ĐD – HS) được chọn thực hiện tiêm/truyền và được đánh giá bằng bảng kiểm. Mỗi Điều dưỡng - Hộ sinh thực hiện 2 mũi tiêm/truyền trước tập huấn và 2 mũi tiêm/truyền sau tập huấn cho thấy: trước tập huấn có 82 mũi tiêm/truyền đạt tiêu chuẩn tiêm an toàn đạt 68,3% và 38 mũi không đạt chiếm 31,7%. Sau tập huấn có 108 mũi tiêm/truyền đạt tiêu chuẩn tiêm an toàn đạt 90% và 12 mũi không đạt chiếm 10%. Nghiên cứu cũng cho thấy có sự cải thiện về tỷ lệ mũi tiêm truyền an toàn đối với Điều dưỡng – Hộ sinh có trình độ chuyên môn cao. Người có thâm niên làm việc từ 5 – 20 năm có tỷ lệ mũi tiêm – truyền an toàn cao nhất.


Kết luận: Thực hành tiêm an toàn của Điều dưỡng – Hộ sinh lâm sàng tại Trung tâm Y tế huyện theo chuẩn mũi tiêm an toàn của Bộ Y tế đạt 68,3%, sau tập huấn đạt 90%

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Ministry of Health, Guidelines for standard precautions in medical examination and treatment establishments, 2012.
2. Ministry of Health, Guidelines for safe injection in medical examination and treatment establishments. Decision 3671/QD/BYT, 2012.
3. Ministry of Health, Circular 23/2011/TT-BYT guiding the use of drugs in medical facilities with hospital beds, 2011.
4. Thanh NC, Actual situation of administering safe injections at the Department of Cardiology - Gerontology, An Giang Heart Hospital. Proceedings of the scientific report of the scientific conference of doctors - nurses at An Giang Heart Hospital in 2016, 2016.
5. Thu NTH, Current status of safe intravenous practice of nurses at the National Children's Hospital. Journal of medical research, 2018, 112(3), p.101-109
6. Phuong TTM, Tuong PV, Anh BTM, Evaluation of safe injection practices at Ha Dong General Hospital, Hanoi, 2012, Journal of Practical Medicine 30(3), pp.25-32.