THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐẾN KHÁM TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH, NĂM 2021

Trần Thị Lý1, Nguyễn Thị Kim Chung2, Lê Đình Phan2, Đào Văn Dũng3
1 Bệnh viển Phổi Trung ương
2 Phòng khám đa khoa KCN Yên phong, tỉnh Bắc Ninh
3 Trường đại học Thăng Long

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chất lượng dịch vụ y tế tác động đến sự hài lòng của người bệnh (NB) và ngược lại sự hài lòng của NB có thể đánh giá được hiệu quả của dịch vụ do các cơ sở y tế và Ngành y tế cung cấp. Do vậy, NB chính là đối tượng trực tiếp xác định việc đánh giá uy tín chất lượng cung cấp dịch vụ ở các cơ sở y tế.


Mục tiêu: Xác định thực trạng và một số yếu tố liên quan đến mức độ hài lòng của NB với dịch vụ khám, chữa bệnh (KCB) tại Phòng khám đa khoa (PKĐK) Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.


Phương pháp: Điều tra cắt ngang, nghiên cứu định lượng.


Kết quả: Nghiên cứu thu thập thông tin từ 310 NB điều trị ngoại trú tại khoa Khám bệnh và Nhà thuốc thuộc PKĐK Yên Phong thông qua phỏng vấn bằng phiếu. Kết quả nghiên cứu cho thấy 5/5 lĩnh vực đều có tỷ lệ hài lòng đạt trên 82%.


Kết luận: Tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh đến khám đạt ở mức khá cao (83,45%). Điểm trung bình là 4,17 ± 0,38. Yếu tố nhân khẩu học duy nhất liên quan đến mức độ hài lòng của NB là giới tính (p<0,05).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Thang TS, “Survey on satisfaction of inpatients with nursing services at a general hospital in Ha Tinh province”. Download from http://soyte.hatinh.gov.vn/tin-tuc-su-kien/minh-bach-thong-tin/khao-sat-hai-long-cua-benh-nhan-noi-tru-doi-voi-su-phuc-vu-c.html, date 6/5/2021, 2014.
2. Ly TT, “The current situation and some factors related to the satisfaction of patients who come for examination and treatment at some hospitals in Vietnam”. Journal of Practical Medicine, Issue 4 (1131), 2020.
3. Hoi TTB, “Satisfaction with expanded immunization services and some related fac-tors among mothers with children under 1 year old at Commune Health Station, Vinh Bao district, Hai Phong province, 2019”, 2019.
4. Cam TTH, “Assessment of patient satisfaction about using medical examination and treatment services at some public hospitals”. Doctoral thesis, major in sociology, Ho Chi Minh National Academy of Politics. Nguyen Van Phi et al (2015), “Assessment of patient satisfaction at Cau Dien General Clinic, Tu Liem District, Hanoi Capital”, The journal of preventive medicine, 4(164), 2017.
5. Dung NT, “Research to assess patient satisfaction about medical examination and treatment services and some related factors at the medical examination department, Dong Thap general hospital”, Hospital management thesis, University of Public Health, 2014.