TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH DỰ PHÒNG TRONG CAN THIỆP NỘI MẠCH

Bùi Tùng Hiệp1, Bùi Đặng Minh Trí1, Lê Đức Thi2, Đỗ Văn Mãi2
1 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2 Trường Đại học Tây Đô

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả tình hình sử dụng kháng sinh sự phòng trong can thiệp nội mạch tại Bệnh viện 30 tháng 4 – Bộ Công an. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang và có so sánh trên 95 bệnh nhân được sử dụng kháng sinh dự phòng khi thực hiện kỹ thuật chẩn đoán và can thiệp nội mạch tại khoa Tim mạch can thiệp - Bệnh viện 30 tháng 4 - Bộ Công an từ tháng 6/2020 đến tháng 6/2021. Kết quả: Phần lớn bệnh nhân trong nghiên cứu được dự phòng kháng sinh đường tiêm, chiếm 60,00%. Nhóm kháng sinh cephalosporin được sử dụng nhiều nhất với 84,21%. Trong đó, kháng sinh cefazolin được sử dụng nhiều nhất chiếm tỷ lệ 42,11%, sau đó là kháng sinh cefuroxim với 34,74%. Tỷ lệ nhiễm khuẩn toàn thân và tại chỗ ở nhóm kháng sinh đường uống cao hơn so với tỷ lệ này ở nhóm kháng sinh đường tiêm. Kết luận: Nhóm kháng sinh cephalosporin được sử dụng nhiều nhất. Tỷ lệ nhiễm khuẩn toàn thân và tại chỗ ở nhóm kháng sinh đường uống cao hơn so với tỷ lệ này ở nhóm kháng sinh đường tiêm.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Meyer JA, Werner Forssmann and catheterization of the heart, 1929, Ann Thorac Surg, 1990; 49(3): 497-499.
2. Cernohorsky P, Reijnen MMPJ, Tielliu IFJ, et al., The relevance of aortic endograft prosthetic infection, Journal of Vascular Surgery, 2011; 54(2): 327-333.
3. Fiorani P, Speziale F, Calisti A, et al., Endovascular graft infection: preliminary results of an international enquiry, J Endovasc Ther, 2003; 10(5): 919-927.
4. Moon E, Tam MDBS, Kikano RN, et al., Prophylactic antibiotic guidelines in modern interventional radiology practice, Semin Intervent Radiol, 2010; 27(4): 327-37.
5. Ministry of Health. Guideline for use of antibiotics,
https://kcb.vn/wp-content/uploads/2015/06/H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-kh%C3%A1ng-sinh-C%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-l%E1%BA%A7n-cu%E1%BB%91i-khi-in-09.01.2015.pdf
6. Dich NV. Selection of prophylactic antibiotics in surgery, https://www.hoanmysaigon.com/lua-chon-khang-sinh-du-phong-trong-phau-thuat.html
7. Mousavi S, Zamani E, Bahrami F, An audit of perioperative antimicrobial prophylaxis: compliance with the international guidelines, Journal of research in pharmacy practice, 2017; 6(2): 126 - 129.
8. Ministry of Health. National Pharmacopoeia of Vietnam,
http://amr.moh.gov.vn/wp-content/uploads/2017/12/Duoc-thu-C%C6%A1-s%E1%BB%9F-2.pdf