ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG KHÁNG SINH TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

Trịnh Nhựt Minh1, Hoàng Đức Thái2, Trần Công Luận1, Lê Trọng Dũng3
1 Đại học Tây Đô
2 Trường Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
3 Học viện Quân Y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện Thống Nhất. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả hồi cứu trên 158 bệnh án bệnh nhân ra viện từ ngày 20/02/2020 đến 24/02/2020 (5 ngày) lưu tại kho lưu trữ bệnh án, phòng kế hoạch tống hợp, Bệnh viện Thống Nhất. Kết quả: Trong giai đoạn 2019-2020, Các kháng sinh nhóm Penicilin kết hợp ức chế beta lactamase (90,36% năm 2019 và 75,29% năm 2020) và nhóm C3G + C4G (86,10% năm 2019 và 111,35% năm 2020) được sử dụng phổ biến nhất tại bệnh viện. Các loại kháng sinh được sử dụng trên các bệnh nhân gồm 5 nhóm, trong đó, nhóm kháng sinh cephalosporin chiếm tỷ lệ cao nhất 42,52%; kháng sinh Cefotaxim được dùng nhiều nhất với 13,39 %. Nhóm quinolon chiếm tỷ lệ thấp nhất (10,50%). Đa phần phác đồ điều trị là phác đồ phối hợp 2 kháng sinh, chiếm tỷ lệ 65,19% và phần lớn các bệnh nhân sử dụng kháng sinh bằng đường uống, chiếm tỷ lệ 48,29%. Thời gian điều trị trung bình là 11,20 ± 4,32 ngày. Về kết quả, điều trị khỏi và đỡ/giảm chiếm tỉ lệ lần lượt là 51,90% và 34,18%. Số bệnh nhân không thay đổi hiệu quả điều trị và nặng hơn chiếm tỉ lệ thấp hơn, lần lượt là 7,59% và 5,06%. Bệnh nhân phải chuyển viện chiếm tỉ lệ thấp 1,27%. Kết luận: Nhóm kháng sinh cephalosporin được sử dụng phổ biến nhất. Đa phần phác đồ điều trị là phác đồ phối hợp 2 kháng sinh và phần lớn các bệnh nhân sử dụng kháng sinh bằng đường uống. Thời gian điều trị trung bình là 11,20 ± 4,32 ngày. Điều trị khỏi và đỡ/giảm chiếm tỉ lệ lần lượt là 51,90% và 34,18%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Ministry of Health, Clinical pharmacy, Medical Publishing House, 2006.
2. Ha BT, Anh NH, Hang VC, et al., Evaluation of antibiotic use in the urological surgery department at Viet Duc hospital, Presented at Viet Duc Hospital in Hanoi, Vietnam, 2003.
3. Hanh NT, Survey on antibiotic use in trauma department of Vietnam Sweden Uong Bi hospital, Graduation thesis of Pharmacist degree II, Presented at Hanoi University of Pharmacy in Hanoi, Vietnam, 2007.
4. Hien NTP, The situation of antibiotic use in patients with traumatic brain injury at the Neurology Department of Viet Duc Hospital, Graduation Thesis of Pharmacist, Presented at Hanoi University of Pharmacy in Hanoi, Vietnam, 2008.
5. Hindron AI, Edwards JR, Patel J, et al., NHSN annual update: antimicrobial-resistant pathogens associated with healthcare-associated infections: annual summary of data reported to the National Health Safety Network at the Centers for Disease Control and prevention, 2006-2007, Infection Control and Hospital Epidemiology, 2008; 29(11): 996-1011.
6. World Health Organization, Global Guidelines for the Prevention of Surgical Site Infection, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK536404/
7. Lan DT, Survey on the use of Carbapenem antibiotics in the Anesthesiology and Resuscitation Department of Vietnam-Germany Friendship Hospital, Graduation Thesis of Pharmacist. Presented at Hanoi University of Pharmacy in Hanoi, Vietnam, 2011.