ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG KHỐI U BUỒNG TRỨNG Ở PHỤ NỮ CÓ THAI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÁI BÌNH TỪ NĂM 2015 ĐẾN 2019

Bùi Minh Tiến1
1 Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện trên 205 hồ sơ bệnh án được chẩn đoán khối u buồng trứng ở phụ nữ có thai đạt tiêu chuẩn tại kho lưu trữ hồi sơ của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình. Kết quả cho thấy các khối u buồng trứng kích thước < 5cm chiếm tỷ lệ cao nhất 74,1%. U nang bì tần suất gặp nhiều nhất trong các u thường gặp, chiếm 45,9%. Xoắn u gặp chủ yếu trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Tính chất UBT trên siêu âm: có 56,1% trường hợp được mô tả trên siêu âm. Trong đó: thưa âm 42,6%, bờ đều 90,4% và có vách, có nhú chiếm 13,9%. Có 42,3% được phát hiện do tình cờ đi khám thai và siêu âm.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Cuong DT, Hinh ND, Ovarian tumor: Gynecology for practicing physicians, Medical Publishing House, 1999; p. 219-237.
2. Department of Pathology, Hanoi Medical University, Ovarian disease: Pathophysiology, Medical Publishing House, 2000; p. 390-408.
3. Mai TTP, Fallopian Tubal and Ovarian Cancer: Gynecological Oncology, Medical Publishing House, 2005; p. 81-101.
4. My DT, Ovarian Tumor: Clinical obstetrics and gynecology, Medical Publishing House, 1998; p. 458-470.
5. Cristalli B, Interet du traitement coeliochirurgical des tumeurs ovariennes en debut de grossesse, J-Gynecol-Obstet - Biol-Reprod-Paris, 1991,20(5).pp.665-8