THỰC TRẠNG VĂN HÓA AN TOÀN NGƯỜI BỆNH CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NÔNG NGHIỆP

Nguyễn Thị Liên1, Đào Văn Dũng2
1 Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp
2 Trường Đại học Thăng Long

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng văn hóa an toàn người bệnh và phân tích một số yếu tố liên quan đến văn hóa an toàn người bệnh của nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp.


 Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trong thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 06/2021 trên đối tượng là 362 nhân viên y tế đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp.


Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ đáp ứng tích cực văn hóa an toàn người bệnh của nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp là 75,1%. Đáp ứng tích cực cao nhất tại ba lĩnh vực: “Làm việc theo ê kíp trong khoa/phòng”, “Cải tiến liên tục, học tập một cách hệ thống” và “Quan điểm và hành động của lãnh đạo khoa/phòng về ATNB”. Đáp ứng tích cực thấp nhất tại ba lĩnh vực “Không trừng phạt khi có sự cố”, “Trao đổi cởi mở tại khoa/phòng”, “Nhân lực làm việc”. Đã xác định được một số yếu tố có liên quan đến văn hóa an toàn người bệnh của nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp là: việc nhân viên y tế “Có” hoặc “Không” tiếp xúc thường xuyên với người bệnh, chưa xác định được mối liên quan giữa thời gian làm việc của nhân viên y tế trong môi trường bệnh viện trên hoặc dưới 5 năm.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. WHO, Draft provisional agendas executive board-109th sessions: fifty-fifth World Health Assembly, 2001.
2. AHRQ, Patient Safety, in National Healthcare Quality Report, Agency for Healthcare Research and Quality, 2004.
3. Anh TNN, Patient safety culture at Tu Du Hospital, in Postgraduate Training Room, University of Economics: Ho Chi Minh City, 2015.
4. Hai LT, The current situation of patient safety culture of medical staff at Dong Da General Hospital 2019. Journal of Health Research and Development, 2019, Volume 03, No. 02-2019: p. 80-88.
5. Trong LT, Situation of patient safety culture and some factors affecting patient safety culture at Dong Thap General Hospital in 2017, in Postgraduate Training Room, University of Public Health: Hanoi, 2017.
6. AHRQ, Hospital Survey on Patient Safety Culture: 2018 User Database Report, 2018.
7. Hien PTT, Actual situation of implementing patient safety culture at Vinmec Times General Hospital in 2017 in Graduate Training Department, Medical University: Hanoi, 2018.
8. Thuong TC, Hung NT, Lien LB, Patient safety culture survey at Children's Hospital 1 2012. Medical Journal of Ho Chi Minh City, 2012. 18 (4).