THỰC TRẠNG VÀ ẢNH HƯỞNG STRESS CÔNG VIỆC ĐẾN ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TẠI CÁC BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Nguyễn Thị Hồng Linh1, Dương Thị Hòa2, Lê Thị Bình2
1 Trường Cao Đẳng Y Tế Cần Thơ
2 Trường ĐH Thăng Long

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 163 Điều dưỡng tại 6 bệnh viện chuyên khoa CầnThơ từ 9/2020 -8/2021. Mục Tiêu: (1). Mô tả thực trạng stress công việc đến Điều dưỡng chăm sóc người bệnh tại các bệnh viện chuyên khoa Thành phố Cần Thơ (2). Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến stress công việc của Điều dưỡng chăm sóc tại các bệnh viện. Kết quả nghiên cứu: Điều dưỡng có áp lực cao chiếm tỷ lệ cao nhất từ stress môi trường làm việc (6,7%); Stress từ các mối quan hệ (8%); Stress từ người bệnh/người thân (76,6%); Stress từ khối lượng công việc chiếm 15,3%. Nhóm tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất từ 18-30 tuổi (45,4%); 31-45 tuổi (41,7%) và tỷ lệ thấp nhất thuộc nhóm tuổi từ 46-60 tuổi (12,9%). Đã kết hôn (57,1%); Chưa kết hôn (37,4%); Ly dị/ly thân/góa (5,5%). Điều dưỡng có thâm niên công tác <5 năm chiếm 35%; 5-10 năm chiếm 28.8 %; >10-20 năm chiếm 26.4%; Thời gian công tác trung bình (9,9 ± 8,11). Nơi làm việc của điều dưỡng: Khoa nội trú (77,3%); Khoa cấp cứu (22.7 %). Trình độ chuyên môn trung cấp (49,1); Cao đẳng (30,1); Đại học (20,8). Qua nghiên cứu cho thấy có sự liên quan giữa nhóm tuổi, giữa tình trạng hôn nhân, giữa khoa phòng nơi công tác, giữa trình độ chuyên môn, giữa thâm niên; giữa chất lượng giấc ngủ với stress công việc (p<0,05).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Anh NTK, Surveying the current state of stress and related factors of nurses and midwives at the Children's Hospital of Bac Giang province, Master thesis in Nursing, Nam Dinh University of Nursing, 2017
[2] Hung LQ, Occupational stress and some related factors in nursing staff at E Hospital in 2018”. Master's Thesis in Public Health, Thang Long University, 2018.
[3] Huyền NTM, Stress, depression, anxiety of and some related factors of nurses in clinical departments of National Hospital of Pediatrics in 2019, Thesis Master of Public Health, Thang Long University, Hanoi, pp.4-84, 2019
[4] Sao NN, The mental health status of medical staff working in intensive care and emergency departments in some hospitals in Hanoi, Master's Thesis in Public Health, Thang Long University, Hanoi, pp.4-84, 2017
[5] Tho TV, Stress situation and some factors related to stress in nurses at National Children's Hospital in 2017, Master's Thesis in Hospital Management, University of Health Hanoi public, 2017
[6] Belayneh M, Occupational Stress and Burnout Among Health Care Workers in Ethiopia: A Systematic Review and Meta-analysis, Archives of Rehabilitation Research and Clinical Translation, 3(2), pp.1-11, 2021
[7] Teresa Gómez-G, Nurses' sleep quality, work environment and quality of care in the Spanish National Health System: Observational study among different shifts., BMJ August ; 6(8): p1-11, 2016