TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI HAI HUYỆN, TỈNH BẮC KẠN

Trương Thị Thùy Dương1, Trần Thị Huyền Trang1, Trần Thị Hồng Vân1, Nguyễn Thị Thanh Tâm1
1 Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả tình trạng dinh dưỡng của học sinh dân tộc thiểu số trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở tại 2 huyện, tỉnh Bắc Kạn năm 2019.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp mô tả, thiết kế cắt ngang trên 554 học sinh trường phổ dân tộc nội trú trung học cơ sở tại hai huyện của tỉnh Bắc Kạn. Số liệu được thu thập theo phương pháp phỏng vấn bằng bộ câu hỏi được thiết kế sẵn và cân, đo trực tiếp. Tình trạng dinh dưỡng của học sinh được đánh giá dựa theo bảng phân loại Z-score của WHO năm 2007 cho trẻ từ 10 đến 19 tuổi.


Kết quả: Tỷ lệ suy dinh dưỡng chung của học sinh dân tộc thiểu số tại 2 huyện của Bắc Kạn khá cao 20,3%, trong đó 16,1% là suy dinh dưỡng thể thấp còi, 3,8% suy dinh dưỡng thể gầy còm. Tỷ lệ học sinh thừa cân, béo phì chung ở 2 trường PTDTNT THCS của tỉnh Bắc Kạn là 8,2% trong đó tỷ lệ thừa cân là 6,9% và béo phì là 1,3%.


Kết luận: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi còn cao, thừa cân, béo phì đang có xu hướng gia tăng. Do đó, cần có những biện pháp can thiệp kịp thời, cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ.

Chi tiết bài viết