THỰC TRẠNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VỚI NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN

Thanh Bình Nguyễn, Văn Trường Nguyễn, Minh Ngọc Huyền Lê, Thị Diễm Trinh Lê

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

bệnh và tạo nên dịch vụ khám, chữa bệnh có chất lượng thì ngoài năng lực về chuyên môn, phẩm chất đạo đức thì thái độ và hành vi giao tiếp của nhân viên y tế với người bệnh và thân nhân người bệnh là một thành tố quan trọng không thể thiếu. Mục tiêu: Xác định thực trạng giao tiếp ứng xử và một số yếu tố có liên quan đến thực trạng giao tiếp của nhân viên y tế với người bệnh tại Bệnh viện ĐKKV Hóc Môn năm 2020. Phương pháp: Cắt ngang mô tả Kết quả: Nhận định mức độ quan trọng của kỹ năng giao tiếp trong giao tiếp của NVYT với NB ở mức quan trọng trở lên là 85,2%. Trong đó, mức độ quan trọng: kỹ năng thiết lập mối quan hệ khi giao tiếp với người bệnh 85%, kỹ năng lắng nghe người bệnh 91,1%; kỹ năng diễn đạt 94%, kỹ năng đặt câu hỏi 87,3%; kỹ năng kiếm chế cảm xúc, hành vi 90,5%. Có trên 90% ĐTNC đồng ý với những nhận định về lợi ích và tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp với người bệnh của NVYT trong quá trình khám, chữa bệnh. Đặc điểm về khoa/phòng làm việc có mối liên quan với nhận định mức độ quan trọng của giao tiếp với người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh. Thu nhập có mối tương quan thuận yếu với nhận định mức độ quan trọng của giao tiếp với người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh. Kết luận: Thực trạng giao tiếp ứng xử của nhân viên y tế với người bệnh tại Bệnh viện ĐKKV Hóc Môn ở mức tương đối tốt ở cả hai khía cạnh: nhận thức và thực hành giao tiếp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (2019), Giới thiệu Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, http://
bvdkhocmon.vn/Gioi-thieu/Gioi-thieu-ad91.html.
2. Bộ Y tế (2001), Quy định về chế độ giao tiếp trong các cơ sở khám chữa bệnh (Ban hành kèm theo Quyết định
số : 4031/2001/QĐ-BYT, ngày 27/9/2001 của Bộ Y tế). Government Document, 11.
3. Bộ Y tế (2014), Nội dung Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về
quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế, Government Document, 2,
4. Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn thực hiện giao tiếp ứng xử của cán Bộ Y tế, Hà Nội, Government Document, 1,
5. Đỗ Thị Ngọc (2012), Nâng cao năng lực của điều dưỡng trong công tác giáo dục sức khỏe cho người bệnh điều
trị nội trú tại Bệnh viện E tháng 6/2012 - 6/2014, Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội.
6. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh (2018), Báo cáo kết quả hoạt động ngành Y tế thành phố năm 2018 và phương
hướng hoạt động năm 2019.
7. Đinh Ngọc Toàn, Trần Thị Nhung (2012), Khảo sát thực trạng thực hành quy chế giao tiếp của điều dưỡng viên
đối với người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình.