SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP MULTIPLEX REALTIME PCR NHẰM PHÁT HIỆN NHANH 5 VI KHUẨN GÂY NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN STAPHYLOCCCUS AUREUS, ESCHERICHIA COLI, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, ACINETOBACTER BAUMANNII TỪ BỆNH PHẨM HÔ HẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐỨC GIANG

Nguyễn Thị Loan1, Nguyễn Trọng Linh2, Nguyễn Minh Hiền3, Lã Thị Huyền2
1 Học Viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
2 Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam
3 Bệnh viện Thanh Nhàn

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Sử dụng phương pháp multiplex realtime PCR để phát hiện đồng thời năm tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện là Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetorbacter bauminnii từ các mẫu bệnh phẩm hô hấp. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 47 mẫu bệnh phẩm hô hấp từ bệnh nhân được chẩn đoán là nhiễm khuẩn bệnh viện được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực của 2 Bệnh viện Thanh Nhàn và Đức Giang. Các mẫu bệnh phẩm được chia làm 2 phần, một phần làm xét nghiệm nuôi cấy, một phần được thực hiện kĩ thuật sinh học phân tử multiplex realtime PCR. Kết quả: 40/47 mẫu bệnh phẩm dương tính với tác nhân gây bệnh (85,1%), phương pháp multiplex realtime PCR có thể phát hiện nhanh, chính xác đồng thời 5 tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện từ mẫu bệnh phẩm hô hấp, hệ số tương đồng với phương pháp nuôi cấy là 0,97 (p<0,05).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. European Centrer for Disease Prevention and Control, Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2015. Annual Report of the European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net). Stockholm: ECDC, 2017.
Available from: http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/ antimicrobial-resistance-europe-2015.pdf

2. European Centre of disease Prevention and Control, Health care- associated infections acquited in intensive care units. Annual epidemiological report for 2016. Stockholm. ECDC, 2018.

3. Shelley SM, Erin OL, Sarah JJ et al., Changes in Prevalence of Health Care–Associated Infections in U.S. Hospitals. N Engl J Med; 2018, 379:1732 -1744. DOI: 10.1056/NEJMoa1801550.

4. Trung DV, Research on antibiotic resistance of Staphylococcus aureus and Escherichia coli at 108 Central Military Hospital from April to June 2016”, Clinical Medicine 108, 2017; 5:157-161.

5. Ngoc NH, Characteristics of bacteria causing nosocomial infections at the Intensive Care Unit of Phu Tho General Hospital in 2016”, Vietnamese Medicine, 2017; 1:73-78.

6. Yang Q, Rui Y, Two Multiplex Real-Time PCR Assays to Detect andDifferentiate Acinetobacter baumannii and Non- baumannii Acinetobacter spp. Carrying blaNDM, blaOXA-23-Like, blaOXA-40-Like, blaOXA-51-Like, and blaOXA-58-Like Genes. PLoS One, 11(7): p. e0158958, 201.

7. Wang HY, Comparison of multiplex real-time PCR and PCR-reverse blot hybridization assay for the direct and rapid detection of bacteria and antibiotic resistance determinants in positive culture bottles. J Med Microbiol, 2016; 65(9): 962-74.