KHẨU PHẦN ĂN CỦA HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HAI TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ TỈNH THÁI NGUYÊN

Truong Thi Thuy Duong, Tran Thi Hong Van, Tran Thi Huyen Trang, Nguyen Thi Thanh Tam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá khẩu phần ăn của học sinh dân tộc thiểu số tại hai trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở tỉnh Thái Nguyên năm 2019.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành trên 565 học sinh và khẩu phẩn ăn của học sinh tại hai trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở của tỉnh Thái Nguyên với phương pháp mô tả thiết kế cắt ngang. Sử dụng bộ câu hỏi điều tra được thiết kế sẵn để thu thập các thông tin về nhân khẩu học, tần suất tiêu thụ thực phẩm. Sử dụng phương pháp cân đong thực phẩm để thu thập thông tin về mức tiêu thụ thực phẩm.


Kết quả nghiên cứu: Tổng năng lượng khẩu phần ăn của học sinh (1939 ± 327,0) đáp ứng thiếu so với nhu cầu khuyến nghị (NCKN), chỉ đạt mức 88,1% ở nam giới và  94,6% ở nữ giới. Năng lượng từ lipid (23,4%) cung cấp đủ so với NCKN, tuy nhiên năng lượng từ protein (17,8%) cung cấp dư thừa và từ glucid (58,8%) lại thiếu so với NCKN. Tỷ lệ giữa 3 chất sinh năng lượng (17,8:23,4:58,8) chưa đạt so với NCKN (14:20:66). Lipid, lipid động vật, lipid thực vật cung cấp đủ so với NCKN. Trong khi, protein, protein động vật cung cấp dư thừa và protein thực vật, glucid lại cung cấp thiếu so với NCKN. Các chất không sinh năng lượng và chất xơ đa phần cung cấp thiếu so với NCKN. Chỉ có vitamin B1, vitamin B3 và kẽm cung cấp đủ so với NCKN. Tỷ lệ Ca/P hợp lý.


Kết luận: Khẩu phần của học sinh dân tộc thiểu số tại 2 trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở tỉnh Thái Nguyên còn chưa cân đối, hợp lý.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Anh LTV, Nutritional status and knowledge, nutrition practice among 10-14 year old students at two secondary schools and suburban Hanoi in 2011, bachelor's graduation thesis Medicine, Hanoi Medical University, 2013. (in Vietnamese)
[2] Diep DN, Dung NT, Overweight, obesity and some epidemiological characteristics in primary school students in District 10, HCMC in 2009-2010, Medical Newspaper, 2011; 67: 3-6. (in Vietnamese)
[3] Duong TTT, Tam NTT, Rations of ethnic minority students at two ethnic minority boarding schools in Cao Bang province in 2019, ISSN 1859-2872, Special issue, Journal of Clinical Medicine 108, 2020; 132-138.
[4] Tram DTN, Thuong DTH, Diep DTN, Rats of students at Nguyen Chi Thanh Secondary School in Gia Nghia town, Dak Nong province, Ho Chi Minh City Medical Journal Minh, 2018; 22(1): 253-259. (in Vietnamese)