THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY TRÌNH TIỆT KHUẨN DỤNG CỤ NỘI SOI TRONG PHẪU THUẬT TIM TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E, NĂM 2021

Bui Nhu Ngoc, Do Anh Tien, Bui Thi My Anh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E năm 2021 với mục tiêu mô tả thực trạng và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện quy trình tiệt khuẩn dụng cụ nội soi trong phẫu thuật tim. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích, kết hợp nghiên cứu định lượng và định tính, quan sát 150 lượt thực hiện quy trình tiệt khuẩn dụng cụ phẫu thuật nội soi tim. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tỷ lệ thực hiện đúng làm sạch, khử khuẩn dụng cụ là 79,3%; tiệt khuẩn là 87,3%. Kết quả phân tích một số yếu tố ảnh hưởng cho thấy công tác đào tạo nâng cao kiến thức; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện; có chế tài khen thưởng, xử phạt phù hợp sẽ giúp nhân viên tuân thủ và thực hiện đúng quy trình tiệt khuẩn dụng cụ phẫu thuật nội soi.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Ministry of Health, Training document of infection prevention and control for health workers at primary level, 2012. (in Vietnamese)
[2] Ministry of Health, Decision No. 3916/QD-BYT dated 28/08/2017 on Guidelines for endoscopic device sterilization in surgery, 2017. (in Vietnamese)
[3] Hung LND, Adherence to endoscopic device sterilization in surgery and its associated factors at endoscory department, Trieu An hospital, Thesis of Master of Hospital Management, Hanoi University of Public Health, 2018. (in Vietnamese)
[4] Thao LT, Current situation and its associated factors of sterilization of medical instruments among nurses and midwives at Soc Son general hospital in 2017, Thesis of Master of Hospital Management, Hanoi University of Public Health, 2017. (in Vietnamese)
[5] Binh TT, Evaluation of utilization, storage and handling instruments at the Department of Surgery-Trauma Resuscitation, Vietnam Journal of Ophthalmology, 2012; 25: 41–4. (in Vietnamese)
[6] Canh NT, Implementation of heat-resistant-equipment handling process among medical staff at E hospital in 2019, Thesis of Master of Hospital Management, Hanoi University of Public Health, 2019. (in Vietnamese)
[7] Thuy PTN, Evaluation of infection control practice at the Department of Odonto-Stomatology, Binh Thanh District Hospital, Ho Chi Minh City, Vietnam Medical Journal, 2017; 1: 262–6. (in Vietnamese)