BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG DANH MỤC TƯƠNG TÁC THUỐC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH LONG, NĂM 2020

Pham Phuong Lien, Tran Hoang Anh, Bui Thi My Anh1
1 Hanoi University of Public Health

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Tương tác (TT) thuốc là một trong những nguyên nhân chính gây ra các biến cố bất lợi của thuốc. Để kịp thời phát hiện và xử trí TT thuốc, các cán bộ y tế thường phải tra cứu thông tin trong các cơ sở dữ liệu khác nhau, gây khó khăn trong thực hành lâm sàng. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, chúng tôi tiến hành đề tài “Bước đầu xây dựng và áp dụng danh mục tương tác thuốc tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, năm 2020”.


Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang. Trong đó: cấu phần 1 xây dựng danh mục TT thuốc dựa trên danh mục thuốc ngoại trú tại BVĐK Vĩnh Long; cấu phần 2: khảo sát TT thuốc trên 260 đơn thuốc ngoại trú tại phòng khám nội bệnh viện từ tháng 4-6/2020.


Kết quả nghiên cứu chỉ ra có 23 cặp TT xuất hiện trong danh mục thuốc ngoại trú tại BVĐK Vĩnh Long; tỷ lệ các đơn thuốc có xuất hiện TT còn khá cao (44,2%). Trong số các đơn thuốc có TT: tỉ lệ đơn thuốc có 1 tương tác là 58,2%; có tới 13% đơn thuốc có 3 loại TT và 4,5% đơn thuốc có trên 3 loại TT. Tỷ lệ đơn thuốc có TT ở mức độ 1 – "cần theo dõi" chiếm phần lớn 72,2%. Tỷ lệ đơn thuốc gặp TT ở mức "nghiêm trọng cần thay thế thuốc khác" là 11,3% và chống chỉ định là 2,6%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Ministry of Health, Clinical Pharmacy, Medical Publishing House, 2011. (in Vietnamese)
[2] Ministry of Health, Vietnam National Pharmacopoeia, Medicine Publishing House, 2018. (in Vietnamese)
[3] Ministry of Health, Drug Interactions and Indications, Medical Publishing House, 2014. (in Vietnamese)
[4] Nguyen TT, Adverse drug interactions on inpatient medical records at the Department of Cardiology and Geriatrics at Hau Giang Province General Hospital in 2014, Master's thesis in Hospital Management, Hanoi University of Public Health, 2014. (in Vietnamese)
[5] Thanh TD, Situation of prescribing Health Insurance drugs in outpatient examination and treatment at Tieu Can General Hospital, Tra Vinh province from 2016 to 2017, Thesis Specialty Degree II, Hanoi University of Public Health, 2017. (in Vietnamese)
[6] Nong DV, Building a list of adverse drug interactions that need attention in clinical practice at the Medical Center of Ba Che district, Quang Ninh province, Thesis Specialty Degree I, Hanoi University of Pharmacy, 2019. (in Vietnamese)