THỰC TRẠNG DỰ PHÒNG UNG THƯ CỔ TỬ CUNG CỦA PHỤ NỮ TRONG ĐỘ TUỔI SINH SẢN KHÁM PHỤ KHOA TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÂM ĐỒNG

Nguyen Thi Hong Hanh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm đánh giá vấn đề thực hành dự phòng ung thư cổ tử cung (UTCTC) của phụ nữ trong độ tuổi từ 15 – 49 tuổi đến khám phụ khoa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang. Phỏng vấn thực hành dự phòng ung thư cổ tử cung của 400 phụ nữ. Kết quả: Qua quá trình thực hiện nghiên cứu trên 400 phụ nữ cho thấy số phụ nữ chưa tiêm phòng vắc xin còn cao chiếm 85,5%, tỷ lệ chưa đi khám sàng lọc UTCTC chiếm 62,3%. Qua kết quả nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy cần tuyên truyền cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản thường xuyên hơn nữa về tiêm phòng vắc xin HPV và sàng lọc ung thư cổ tử cung định kỳ để phòng bệnh ung thư cổ tử cung.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bray F, Ferlay J, Siegel RL et al., Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries, CA Cancer J Clin, 2018; 68(6): 394-424.
2. Bruni L, Albero G, Serrano B et al., Human Papillomavirus and Related Diseases in Viet Nam, ICO/IARC Information Centre on HPV and Cancer (HPV Information Centre), 2018.
3. Ha BTT, Knowledge and practices on the cervical cancer prevention and associated factors among 35 - 60 years old married women in An Bai, Quynh Phu district, Thai Binh province, Master's Thesis in Public Health, Ha Noi University of public heallth, 2013. (in Vietnamese)
4. Ha DT, Results of the 2132 women’s Pap smear in Lam Dong province in 2013, Ho Chi Minh City Journal of Medicine, 2014; 18(5): 80 – 83. (in Vietnamese)
5. Ministry of Health, National action plan for prevention and control of cervical cancer 2016-2025, Hanoi, 2016. (in Vietnamese)
6. Nhu DD, Knowledge, attitude and practice about prevention cervical cancer of 3rd - year female students at University of Social Sciences and Humanities in 2014, Journal of preventive medicine, 2016; 26(4): 117. (in Vietnamese)
7. Okunowo AA, Daramola ES, Soibi AP et al., Women's knowledge of cervical cancer and uptake of Pap smear testing and the factors influencing it in a Nigerian tertiary hospital, Journal of Cancer Research and Practice, 2018; 5(3): 105-111.
8. Saraiya M, Unger ER, Thompson TD et al., US assessment of HPV types in cancers: implications for current and 9-valent HPV vaccine., J Natl Cancer Inst., 2015; 107(6): 86.