TƯƠNG TÁC THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐT NỐT

Nguyen Tran Cam Tu, Tran Do Hung, Do Van Mai

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Phân tích các tương tác thuốc trong điều trị ngoại trú tại Bệnh Viện Đa khoa Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ năm 2020.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang trên 400 đơn thuốc cho bệnh nhân bảo hiểm y tế (BHYT) có bệnh án ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt thời gian từ 01/01/2020 đến 30/06/2020.
Kết quả: Ghi nhận được 5 cặp tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng được đồng thuận bởi các cơ sở dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu. Tỷ lệ đơn thuốc xuất hiện tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng là 11%. Số đơn có 1 tương tác thuốc chiếm tỷ lệ cao nhất (10.8%) và chỉ có một đơn thuốc có 2 tương tác thuốc được phát hiện (0.2%). Cặp tương tác thuốc xuất hiện với tần suất nhiều nhất là clopidogrel và thuốc ức chế bơm proton (34.1%), tiếp theo là tương tác giữa Aspirin và NSAID (25%), tương
tác giữa Codein và Clopheniramin (20,4%). Không có mối liên quan giữa độ tuổi của bệnh nhân và khả năng xảy ra tương tác thuốc (p>0,05) nhưng có mối liên quan giữa giới tính và số lượng thuốc sử
dụng trong đơn thuốc đến khả năng xảy ra tương tác thuốc có ý nghĩa thống kê (p<0,05).
Kết luận: Tỷ lệ đơn thuốc xuất hiện tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng là 11%. Cặp tương tác thuốc xuất hiện với tần suất nhiều nhất là clopidogrel và thuốc ức chế bơm proton (34.1%). Có mối liên
quan giữa giới tính và số lượng thuốc sử dụng trong đơn thuốc đến khả năng xảy ra tương tác thuốc có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

Chi tiết bài viết