GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN MỘT SỐ TỔN THƯƠNG KHỚP VAI THƯỜNG GẶP

Nguyen Tien Long, Dang Bich Nguyet, Bui Van Lenh, Nguyen Quang Trung

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành trên 200 bệnh nhân đau khớp vai được siêu âm khớp vai theo quy trình của Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong đó có 41 bệnh nhân được nội soi khớp vai. Đối chiếu kết quả siêu âm với kết quả nội soi khớp vai để đánh giá giá trị của siêu âm trong chẩn đoán tổn thương khớp vai. Kết quả: Siêu âm phát hiện 31.5% trường hợp rách bán phần gân, 21% trường hợp rách hoàn toàn gân và 20.5% trường hợp viêm gân. Siêu âm chẩn đoán rách
hoàn toàn gân có độ nhạy 80%, độ đặc hiệu 95.2%, giá trị dự báo dương tính 94.1%, giá trị dự báo âm tính 83.3%. Siêu âm âm chẩn đoán rách bán phần gân có độ nhạy 57.1%, độ đặc hiệu 92.6%, giá trị dự báo dương tính 80%, giá trị dự báo âm tính 80.6%. Siêu âm chẩn đoán viêm gân có độ nhạy 57.1%, độ đặc hiệu 88.2%, giá trị dự báo dương tính 50%, giá trị dự báo âm tính 90%. Siêu âm chẩn đoán viêm bao hoạt dịch dưới cơ delta có độ nhạy 39.3%, độ đặc hiệu 92.3%, giá trị dự báo dương tính 91,7%, giá trị dự báo âm tính 43.4%.

Chi tiết bài viết