47. THAY ĐỔI KIẾN THỨC CỦA BÀ MẸ KHI CHĂM SÓC TRẺ DƯỚI 5 TUỔI MẮC VIÊM PHỔI ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NHI, BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

Dương Thùy Anh1, Nguyễn Thị Trang1, Lê Thị Hương Sen2
1 Bệnh viện Phổi Trung ương
2 Bệnh viện Đa khoa quốc tế VinMec Times City

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi kiến thức của bà mẹ về chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi mắc viêm phổi tại khoa Nhi, Bệnh viện Phổi Trung ương năm 2022 sau can thiệp giáo dục sức khoẻ.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp giáo dục sức khỏe có so sánh trước sau trên 60 bà mẹ có con dưới 5 tuổi mắc viêm phổi điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện Phổi Trung ương từ tháng 01 đến tháng 4 năm 2022.


Kết quả: Trước can thiệp tỷ lệ bà mẹ có kiến thức đúng về viêm phổi là 58,1%. Sau giáo dục sức khỏe tỷ lệ bà mẹ có kiến thức đúng về viêm phổi là 100%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05.


Kết luận: Kiến thức về bệnh, chăm sóc và phòng bệnh viêm phổi của các bà mẹ còn hạn chế trước can thiệp giáo dục sức khỏe. Sau giáo dục sức khỏe, kiến thức của bà mẹ được cải thiện đáng kể, điều này cho thấy hiệu quả của giáo dục sức khỏe trong việc nâng cao kiến thức cho các bà mẹ về bệnh, chăm sóc và dự phòng viêm phổi.


 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] World Health Organization, Pneumonia in children, 2022.
[2] Child Health, Monitoring the situation of children
and women, pneumonia>,Accessed 18 December 2016,2016.
[3] Trần Thị Hằng, Vũ Văn Thành, Thay đổi kiến
thức chăm sóc trẻ viêm phổi của bà mẹ có con
dưới 2 tuổi sau giáo dục sức khỏe tại Bệnh viện
Nhi tỉnh Thái Bình, Tạp chí Khoa học Điều
dưỡng, vol.4, No4, tháng 12, 2021
[4] Nguyễn Thị Thanh Huyền và cộng sự, Thực
trạng kiến thức của các bà mẹ trong chăm sóc
trẻ dưới 5 tuổi bị viêm phổi điều trị tại Bệnh viện
Nhi tỉnh Nam Định, Tạp chí Y học Việt Nam,
vol. 516, No1, tháng 7, 2022
[5] Farzana F et al., Mothers’ Perception and Healthcare
Seeking Behavior of Pneumonia Children
in Rural Bangladesh, ISRNFamily Med, 8(1),2014, 46 - 54.
[6] Paul KK et al., Knowledge, Attitudes and Practices of
Mothers in relation to Childhood Pneumonia and factors
associated with Pneumonia and Seeking Health Care in
Kapsabet District Hospital in Nandi County, Kenya, Public
Health and Development, 12 (2), 2015, 35 - 44.