45. THỰC TRẠNG CHĂM SÓC DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU DƯỠNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2019

Nguyễn Thị Hồng Vân1, Trần Thanh Tùng2, Nguyễn Thị Thanh Lương2
1 Bệnh viện Phổi Trung Ương
2 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VinMec Times City

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức, thái độ và thực hành chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh của điều dưỡng và các yếu tố liên quan tại Bệnh viện Phổi Trung ương năm 2019.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, phỏng vấn 213 điều dưỡng tại 13 khoa lâm sàng.


Kết quả: 57,7% điều dưỡng có kiến thức đạt, 78,4% điều dưỡng có thái độ tích cực và 62,9% điều dưỡng có thực hành đạt về chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa đào tạo, kiểm tra giám sát, kiến thức, thái độ và sự giúp đỡ của đồng nghiệp với thực hành chăm sóc dinh dưỡng của điều dưỡng (p<0,05).


Kết luận: Điều dưỡng còn thiếu hụt kiến thức và kỹ năng thực hành về chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa trình độ, được đào tạo, kiểm tra giám sát, kiến thức, thái độ và sự giúp đỡ của đồng nghiệp với thực hành chăm sóc dinh dưỡng của điều dưỡng (p<0,05). Kết quả này sẽ cung cấp thêm các bằng chứng cho các nhà quản lý để có kế hoạch, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao kiến thức, thực hành cho điều dưỡng về chăm sóc dinh dưỡng từ đó nâng cao chất lượng chăm sóc mang tới sự hài lòng cho người bệnh.


 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Phan Yến Anh, Ninh Thị Nhung và cộng sự,
Thực trạng chăm sóc dinh dưỡng cho bệnh nhân
điều trị tại các khoa hệ nội Bệnh viện Đa khoa
tỉnh Thái Bình. Tạp chí Y học thực hành, 768(6),
2011, tr. 170-172.
[2] Trần Thị Thu Ba, Nguyễn Ngọc Hạnh, Đào Thị
Bích Trâm và cộng sự, Đánh giá thực trạng dinh
dưỡng người bệnh nội trú tại Bệnh viện Trưng
Vương năm 2017. Tạp chí Điều dưỡng Việt
Nam, 134 (2), 2017, tr. 79-85.
[3] Bộ Y tế, Chương trình hành động Quốc gia về
tăng cường công tác điều dưỡng, hộ sinh từ nay
đến năm 2020, Hà Nội, 2013.
[4] Chu Anh Văn, Thực trạng chăm sóc dinh dưỡng
của điều dưỡng viên các khoa lâm sàng và một
số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Nhi Trung ương
năm 2013, Luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện,
Trường Đại học y tế công cộng, 2013.
[5] Boaz M, Rychani L, Barami K et al., Nurses and
nutrition: A survey of knowledge and attitudes
regarding nutrition assessment and care of hospitalized
elderly patients. J Contin Educ Nurs,44(8), page. 357-64, 2013.
[6] Happy M, Nutrition knowlege, attitude and practice
of professional health workers in Morogorro
Urban District, Sokoine University of Agriculture, 2010.
[7] Kobe JA, Aspects of nutritional knowledge, attitudes,
and practices of nurses working in the surgical division
at the Kenyatta national hospital,Kenya. published thesis,
Department of Human Nutrition of the University of
University of Stellenbosch, Stellenbosch, 2006.
[8] Schonherr S, Halfens RJ, Lohrmann C, Knowledge
and Attitudes of Nursing Staff Towards Malnutrition Care
in Nursing Homes: A Multicentre Cross-Sectional Study.
J Nutr Health Aging, 19(7), page. 734-40, 2014.
[9] You LM, Aiken LH, Sloane DM et al., Hospital nursing,
care quality, and patient satisfaction: Cross-sectional surveys
of nurses and patients in hospitals in China and Europe.
Int J Nurs Stud,50(2), page. 154-61, 2013.