36. NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU PHÂN BIỆT UNG THƯ PHỔI VÀ BỆNH PHỔI LÀNH TÍNH SỬ DỤNG DẤU ẤN METHYL HÓA GEN SHOX2 TỪ MẪU SINH THIẾT PHỔI VÀ MẪU SINH THIẾT LỎNG

Phương Ngọc Anh1, Đào Thùy Trang2, Nguyễn Văn Ba3, Hồ Hữu Thọ2
1 Bệnh viện Phổi Trung ương
2 Viện Nghiên cứu Y dược học Quân sự, Học viện Quân y
3 Phòng Khoa học Quân sự, Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu này góp phần khám phá tiềm năng của methyl hóa DNA SHOX2 như một dấu ấn sinh học để phân biệt ung thư phổi từ các bệnh phổi lành tính. Chúng tôi đã tiến hành phân tích trên cả mẫu mô tổ chức phổi và mẫu huyết tương từ bệnh nhân ung thư phổi và nhóm chứng. Sử dụng công nghệ Realtime PCR với mẫu dò khóa có khả năng kéo dài và mẫu dò TaqMan, chúng tôi nhằm tăng độ nhạy và độ đặc hiệu của phương pháp, quan trọng trong việc xử lý mẫu có nồng độ DNA khối u thấp. Kết quả cho thấy sự phát hiện đáng kể của methyl hóa SHOX2 trong bệnh nhân ung thư phổi so với nhóm chứng, cả trong mẫu mô và mẫu huyết tương, chứng minh tiềm năng của dấu ấn này trong chẩn đoán sớm và không xâm lấn ung thư phổi. Phân tích thống kê xác nhận sự khác biệt có ý nghĩa giữa hai nhóm, củng cố vai trò của SHOX2 như một dấu ấn sinh học hiệu quả. Dù kết quả hứa hẹn, nghiên cứu sâu hơn cần thiết để xác nhận tính ứng dụng rộng rãi của phương pháp. Cải thiện cơ hội chẩn đoán và điều trị ung thư phổi, nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển dấu ấn sinh học mới và công nghệ phân tích chính xác.


 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Sung H., Ferlay J., Siegel R.L. et al., Global
Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates
of Incidence and Mortality Worldwide for 36
Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin,
71(3), 2021, 209–249.
[2] Wang S., Dong L., Wang X. et al., Classification
of Pathological Types of Lung Cancer from
CT Images by Deep Residual Neural Networks
with Transfer Learning Strategy. Open Med, 15,
2020, 190–197.
[3] Kalinke L., Thakrar R., Janes S.M., The promises
and challenges of early non‐small cell lung
cancer detection: Patient perceptions, low‐dose
CT screening, bronchoscopy and biomarkers.
Mol Oncol, 15(10), 2021, 2544–2564.
[4] Reduced Lung-Cancer Mortality with Low-Dose
Computed Tomographic Screening. N Engl J
Med, 365(5), 2011, 395–409.
[5] Kalari S., Jung M., Kernstine K.H. et al., The
DNA methylation landscape of small cell lung
cancer suggests a differentiation defect of neuroendocrine
cells. Oncogene, 32(30), 2013, 3559–3568.
[6] Rauch T., Wang Z., Zhang X. et al., Homeobox
gene methylation in lung cancer studied by genome-
wide analysis with a microarray-based
methylated CpG island recovery assay. Proc Natl
Acad Sci U S A, 104(13), 2007, 5527–5532.
[7] Rauch T.A., Zhong X., Wu X. et al., High-resolution
mapping of DNA hypermethylation and
hypomethylation in lung cancer. Proc Natl Acad
Sci U S A, 105(1), 2008, 252–257.
[8] Rauch T.A., Wang Z., Wu X. et al., DNA methylation
biomarkers for lung cancer. Tumour Biol
J Int Soc Oncodevelopmental Biol Med, 33(2),
2012, 287–296.
[9] Kneip C., Schmidt B., Seegebarth A. et al.,
SHOX2 DNA methylation is a biomarker for
the diagnosis of lung cancer in plasma. J Thorac
Oncol Off Publ Int Assoc Study Lung Cancer,
6(10), 2011, 1632–1638.
[10] Ilse P., Biesterfeld S., Pomjanski N. et al., Analysis
of SHOX2 methylation as an aid to cytology
in lung cancer diagnosis. Cancer Genomics Proteomics,
11(5), 2014, 251–258.
[11] Schmidt B., Liebenberg V., Dietrich D. et al.,
SHOX2 DNA methylation is a biomarker
[12] Ho T.H., Dang K.X., Lintula S. và cộng sự.
(2015). Extendable blocking probe in reverse
transcription for analysis of RNA variants with
superior selectivity. Nucleic Acids Res, 43(1),
2010, e4.
[13] Song P, Wu LR, Yan YH et al., Limitations and
opportunities of technologies for the analysis of
cell-free DNA in cancer diagnostics. Nat Biomed
Eng. 2022 Mar;6(3):232-245. doi: 10.1038/
s41551-021-00837-3. Epub 2022 Jan 31. PMID:
35102279; PMCID: PMC9336539.
[14] Vo T.T.L., Nguyen T.N., Nguyen T.T. et al.,
SHOX2 methylation in Vietnamese patients
with lung cancer. Mol Biol Rep, 49(5), 2022,
3413–3421.