9. HIỆU QUẢ CỦA CAN THIỆP PPM ĐỐI VỚI THỰC TRẠNG CHĂM SÓC LAO Ở KHU VỰC Y TẾ TƯ NHÂN TẠI HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2021-2022

Nguyễn Hoài Bắc1, Ngô Minh Độ1, Nguyễn Đăng Vững2, Nguyễn Bình Hòa1
1 Bệnh viện Phổi Trung ương
2 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhằm đánh giá hiệu quả của mô hình PPM đối với chất lượng chăm sóc NB Lao tại khu vực y tế tư nhân, chúng tôi tiến hành nghiên cứu can thiệp cộng đồng có đối chứng trên 100 CSYTTN tại Hà Nội.


Phương pháp: Các can thiệp bao gồm: Tập huấn Lao đối với các CBYT; hỗ trợ xét nghiệm tại các CSYTTN; hỗ trợ báo cáo ca bệnh và hỗ trợ chi phí. Kết cục chính trong nghiên cứu là số lượt báo cáo chẩn đoán và chuyển gửi NB Lao tới CTCLQG.


Kết quả: Kết quả nghiên cứu cho thấy, can thiệp đã tạo ra mức cải thiện cao hơn về số lượt báo cáo chẩn đoán và số lượt chuyển gửi ở nhóm can thiệp so với nhóm đối chứng, với trung bình khác biệt lần lượt là 36,65 lượt/CSYT/năm và 27,59 lượt/CSYT/năm (p < 0,05).


Kết luận: Tác động từ những can thiệp này tạo ra những hiệu quả tích cực trong công tác phòng chống Lao, do đó, mô hình PPM nên được khuyến cáo nhân rộng trên quy mô toàn quốc.


 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] World Health Organization, Global tuberculosis
report 2021. Geneva: World Health Organization;
2021. Available: Https://apps.who.int/iris/
handle/10665/346387
[2] Vo LNQ, Codlin AJ, Huynh HB et al., Enhanced
Private Sector Engagement for Tuberculosis
Diagnosis and Reporting through an Intermediary
Agency in Ho Chi Minh City, Viet Nam.
TropicalMed. 2020;5: 143. doi:10.3390/tropicalmed5030143
[3] Lei X, Liu Q, Escobar E et al., Public–private
mix for tuberculosis care and control: A systematic review.
International Journal of Infectious Diseases. 2015;34:
20–32. doi:10.1016/j.ijid.2015.02.015
[4] Bộ Y tế, Quyết định số 25/QĐ-BYT về Hướng
dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và
điện quang can thiệp, 2014.
[5] Bộ Y tế, Quyết định số 1314 ngày 24/03/2020 về
Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh
lao, 2020.
[6] Friends for Tuberculosis Relief (FIT). 2021-
2022 NARRATIVE REPORT OF PROGRAM
AREA 4: Establish effective Public-Private network
engagement and linkage increase TB case
detection and appropriate treatment in Hanoi,
Hai Phong and HCMC, 2021.
[7] Hoàng Khánh Chi, Báo cáo đánh giá sự phối hợp
của các cơ sở y tế trong quản lý bệnh Lao. USAID; 2020.
[8] Shibu V, Daksha S, Rishabh C, Sunil K, Devesh
G, Lal S, et al. Tapping private health sector for
public health program? Findings of a novel intervention to
tackle TB in Mumbai, India. Indian J Tuberc. 2020;67:
189–201. doi:10.1016/j.ijtb.2020.01.007